Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:36

Uchwała Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnić Wójta Gminy Michałowice do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice» w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”,  realizowanej w latach 2004 – 2005 w łącznej wysokości 2 451 503,99 zł.

 

§ 2

1. Wyrazić zgodę na  zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w dwóch następujących formach:

1)      weksel in blanco  wraz z deklaracją wekslową na kwotę 1 600 000 zł, wraz z należnymi odsetkami.

2)      notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 528 636,49 zł wraz z należnymi odsetkami .

2. Źródłem spłaty dofinansowania w przypadku żądania jego zwrotu będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski