Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.10.2014 14:23

Protokół Nr XXXIII Z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-07-15

Z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 15 lipca 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 10 radnych.

Nieobecni: pan Bryksa, pani Tomczak, pan Walendowski, pan Wągrodzki, pan Zieliński.

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 8 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.

1.Sprawy porządkowe.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok,
  2. zmieniającej Uchwałę Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę “Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”,
  3. zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Granica gm. Michałowice,
  4. nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice,
  5. oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice,
  6. oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Piastów w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Bodycha w Regułach Gmina Michałowice,
  8. zmieniającej uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

4. Informacje Wójta Gminy.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem - 8

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XXXIII sesji został przyjęty.

 

 

Ad. pkt 2 ppkt 1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.

Pan Wójt omówił projekt uchwały oraz poszczególne załączniki (informacja w załączniu do protokołu).

Pan Sierak poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Hanc poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.

Za przyjęciem – 8

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIII/ 295 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę “Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały związany jest z realizacją uchwały budżetowej na 2005 rok w którym przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 omawianej uchwały.

Pan Sierak zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę “Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Za przyjęciem – 9

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIII/296/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 3.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Granica gm. Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż jest to projekt uchwały zmierzający do powiększenia środków na zadania inwestycyjne, realizowane przez naszą gminę w roku bieżącym.

Pani Gedymin poinformowała, iż działka została nabyta w drodze komunalizacji. Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek właścicieli nieruchomości sąsiadującej z działką o sprzedaż jej w celu powiększenia swojej nieruchomości.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Sierak zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów w stosunku do projektu pana Wójta była negatywna. Komisja zaproponowała zmiany § 2, polegające na wykreśleniu dopisku “w osiedlu Komorów (Komorów-Granica”) i za taką wersją opowiedziały się 4 osoby, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pani Zalewska zapytała którą wersję podtrzymuje pan Wójt.

Pan Wójt poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Zaproponował zmianę w formie autopoprawki polegającą na dopisaniu do § 2, na końcu zdania “zachodniej części Gminy”.

Pani Zalewska zapytała, jaka będzie polityka pana Wójta w zakresie wykorzystania środków ze sprzedaży mienia. Uważa, że należy mieć jasność w tej sprawie. Wiele środków ze sprzedaży zachodniej części zostało skierowane do wspólnego podziału.

Pan Strzelecki przypomniał, iż działki są mieniem gminnym. Czy środki ze sprzedaży mienia komunalnego będą wydane w Komorowie, Michałowicach, czy w Regułach to będzie wspólnym sukcesem wszystkich radnych. Przypomniał, iż w pierwszej kadencji w Regułach był sprzedany bardzo duży majątek i wszystkie środki zostały przeznaczone na cele inwestycyjne Komorowa. Było zobowiązanie Radnych z Komorowa, iż środki zostaną zwrócone i w związku z powyższym upomina się o nie. Uważa, że należy pamiętać o tym, że istnieje nie tylko zachodnia część Gminy, ale również istnieją inne części i wsie, które są niedofinansowane.

Pani Zalewska poinformowała, że chętnie by się zapoznała z materiałami, które świadczą o tym, że środki ze sprzedaży mienia w Regułach zostały przeznaczone na inwestycje w Komorowie.

Pan Sierak poinformował, iż z materiałami można się zapoznać w urzędzie Gminy.

Pan Zacny poinformował, iż wskazywanie na którą stronę gminy mają być przeznaczone środki ze sprzedaży mienia jest rzeczą niefortunną w obecnej sytuacji. Natomiast środki ze sprzedaży działki w Regułach w kwocie 700 tys. zł zostały przeznaczone na zakup pomieszczenia na Ośrodek Zdrowia w Komorowie. Zwrócił uwagę, że wówczas nie było mowy czy to jest wschód, czy zachód gminy, potrzebny był Ośrodek Zdrowia w Komorowie.

Pan Sierak uważa, że należy stosować stałe zasady. Jeżeli stosuje się stałe zasady, że na cele ogólno-gminne, to należy tego przestrzegać. Podstawą realizacji polityki finansowania zadań są konkretne propozycje, które przedstawia pan Wójt do budżetu wskazując jedno, czy drugie źródło finansowania. Ciągłe odgrzebywanie i lamentowanie, czucie się pokrzywdzonym jest bez sensu, do niczego nie prowadzi. Zadania są realizowane, są w budżecie i źródła są różne. Chodzi o to, aby w przypadku mienia stosować jedną politykę. Podtrzymał wniosek pana Strzeleckiego, licząc na rozliczenie w tej, czy innej formie środków z poprzedniej kadencji.

Pani Zalewska ustosunkowując się do wypowiedzi pana Zacnego wyjaśniła, iż Komorów na pewno wielokrotnie spłacił już swoje długi, nawet już w czasie kiedy jest radną: w 2003 r kwota 800 tys. zł została zdjęta z kanalizacji, 280 tys. zł zdjęto z inwestycji w ul. Nadarzyńskiej i ul. Spacerowej. W następnym roku zdjęto kwotę 98 tys. z kanalizacji z ul. Reja. Następnie została sprzedana działka w Granicy za 270 tys. zł i środki zostały przeznaczone na inwestycje poza Osiedlem Komorów. Uważa więc, że Komorów nie jest obciążeniem dla Gminy.

Pan Zacny stwierdził, iż pani Zalewska ma wybiórczą pamięć, ponieważ gdy były zdejmowane inwestycje w Komorowie, to również były zdejmowane z inwestycji ze wschodniej części Gminy.

Pan Sierak zamknął dyskusję.

Pan Wójt poinformował, iż podtrzymuje swoją autopoprawkę i będzie się tych zasad konsekwentnie trzymał w przyszłości.

Pani Zalewska poprosiła o pana Wójta o uściślenie “zachodniej części gminy”, ponieważ do tej części zaliczane są Pęcice, Małe Pęcice, Sokołów, Suchy Las.

Pan Wójt poinformował iż Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las to środkowa część Gminy, natomiast zachodnia część Gminy to Komorów, Komorów Wieś, Komorów Granica i Nowa Wieś, natomiast wschodnia część to Michałowice, Michałowice Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała i Reguły.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Granica gm. Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 2

Uchwała Nr XXXIII/297/2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Rajski uważa, że gmina jest jedna i w przyszłości powinniśmy bardziej wnikliwie patrzeć na to, gdzie przeznaczamy środki. Jeśli zaistniałe sytuacje będą się nadal powtarzały, to przy każdych znaczących pieniądzach będą problemy, obojętnie z jakiej strony one nie nastąpią.

Pan Sierak podkreślił, iż wielokrotnie na sesji było stwierdzone, że nie jest zasługą jakiejkolwiek miejscowości, że na jej terenie jest mienie lub go nie ma. Należy pamiętać, że niektóre działki zostały nabyte za środki ogólno-gminne.

 

Ad. pkt 2 ppkt 4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice.

Pani Gedymin poinformowała, że projekt uchwały dotyczy drogi, która jest położona w Opaczy Małej. Mieszkańcy zaproponowali nazwę ul. Jałowcowa , która to nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa wsi Opaczy Małej.

Pan Rajski poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 9

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIII/298/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 5.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pani Gedymin poinformowała, iż jest to działka zabudowana budynkiem, który jest własnością Gminy. Aby funkcjonować w tym budynku należy go wyremontować, doprowadzić wodę i ponieść pewne wkłady finansowe. Jest to propozycja wydzierżawienia go na okres 3 lat.

Pan Rajski poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Sierak zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała, czy są chętni do wydzierżawienia tej nieruchomości.

Pan Wójt poinformował, iż przy poprzednim przetargu dzierżawą były zainteresowane cztery osoby, ponieważ budynek znajduje się w centrum Komorowa więc na pewno będą chętni.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XXXIII/299/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pani Gedymin poinformowała, iż jest to działka o pow. 680 m, położona jest w Komorowie Osiedlu i jest własnością Gminy Michałowice.

Pan Rajski poinformował, iż opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Sierak zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 8

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XXXIII/300/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 7 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Piastów w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Bodycha w Regułach, Gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że Miasto Piastów zwróciło się do Gminy Michałowice o wspólną realizację kanału kanalizacji sanitarnej w ul. Bodycha w Regułach, która jest ulicą graniczną pomiędzy gminami.

Pan Rajski zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Piastów w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Bodycha w Regułach Gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 9

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIII/301/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 8 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Pan Wójt poinformował, iż wnosi do Rady Gminy projekt uchwały w sprawie zwiększenia limitu sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4/5% alkoholu o 1 punkt tj. do 18.

Pan Sierak odczytał pismo Spółki MarcPol, która deklaruje przekazanie darowizny w kwocie 100tys.zł na rzecz Gminy Michałowice, z przeznaczeniem na cele wskazane przez Radę Gminy.

Pan Hanc poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Sierak poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała pana Wójta o politykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Przypomniała, iż co pewien czas zgłaszane są przez pana Wójta zmniejszenia lub zwiększenia limitu sprzedaży napojów alkoholowych, w zależności od wnioskodawcy. Zapytała, czy to jest jedyny sposób na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pan Wójt poinformował, iż Jego i Rady celem jest przede wszystkim ograniczenie dostępu alkoholu dla młodzieży. Dlatego od trzech lat, stale występuje zmniejszanie lub zwiększanie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Za przyjęciem – 8

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XXXII/ 302 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4

Pan Wójt poinformował o przebiegu południowej obwodnicy Warszawy przez teren naszej Gminy. Wpłynął wniosek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wydanie opinii i w związku z powyższym zostały zwołane zebrania mieszkańców. W oparciu o dyskusję, jak też przedstawione projekty, zostało wystosowane negatywne stanowisko w sprawie budowy autostrady.

Następnie pan Wójt przedstawił prof. Jerzego Kalinę, mieszkańca Komorowa, który jest rzeźbiarzem, malarzem, scenografem, autorem filmów animowanych, reżyserem sztuki akcji, artystą klasy światowej. Pan prof. Kalina został poproszony do zespołu, do wydania opinii w sprawie uczczenia pamięci Jana Pawła II w formie plastycznej. Po konsultacji z ks. Proboszczem zaprezentuje na sesji swoje stanowisko, które uważa, że jest bardzo ważne, ponieważ jest człowiekiem, który tymi sprawami żyje na co dzień, i wie jak uczcić pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II.

Pan Sierak podziękował panu prof. Kalinie za przybycie na sesję.

Pan Kalina witając wszystkich stwierdził, iż z przestrzenią Michałowic i Komorowa zapoznał się wówczas, gdy były jeszcze zielonymi wioskami. Żeby uchronić choćby resztki tego, co zostało przypisane kilkadziesiąt lat temu, czyli trochę zieleni, ciszy, trochę refleksji i dlatego właśnie znalazł się na obecnej sesji. Stwierdził, że najczęściej biorą się do roboty tacy, co potrafią tylko gadać, a niewiele jest tzw. realizacji które stoją za nimi. Jeśli zajmuje głos to dlatego, że skończył studia w 1971 roku w Akademii Warszawskiej i tak zwane tematy przestrzeni zielonych miejskich, podmiejskich i sztuki przestrzeni nie są mu obce. Najbliższe są tam gdzie mieszka, przejeżdża, takie obszary jak Michałowice, Kanie, tak zwana zielona Warszawa są mu najbardziej drogie, bo widzi co się z tym wszystkim dzieje w ciągu 20 lat. Następnie poinformował, iż ks. Proboszcz zwrócił się do Niego z prośbą o podjęcie kolejnej realizacji w Komorowie, pierwszą zrobił kilka lat temu, jest to witraż w Kościele Komorowskim. Uważa, że już sam fakt powstawania komitetów, czy postawienia pomnika Ojca Świętego, to jest kolejna pomnikomania, która nas zaprowadzi do takich efektów jak w Związku Radzieckim. Po konsultacji z ks. Proboszczem i panem Wójtem zaproponował nie stawianie pomnika, jak również zaniechanie nazwania placu Ojca Świętego, szczególnie w tym miejscu, gdzie obok mamy pap piwny, stację, kolejkę WKD, gdzie skomasowanie ruchu jest największe. Zaproponował, iż w miejscu gdzie już jest naturalna aleja, gdzie jest ulica Spacerowa i Nadarzyńska, żeby ten pas zieleni zostawić jako element wyciszenia, jako element który by był taką formą Alei Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to pierwsza sugestia, żeby zachować jedną ulicę i drugą, tylko ten pas zieleni wykorzystać. Zobowiązuje się do zaprojektowania rodzaju takiej przestrzennej, narracyjnej rzeźby, która będzie ulegała przemianom, tak jak człowiek idzie na spacer, tak dokonuje się coś w przestrzeni, coś bardzo skromnego, co odnosiło by się do pewnych rozważań Ojca Świętego na temat różańca. Pierwsze przesłanie i sugestia, żeby odejść od placu i żeby odejść od pomnika figuratywnego i w tym miejscu zrobić Al. Ojca Świętego i postawić tam szereg kilku elementów, które by przypominały, kiedy idziemy coś istotnego, co miał nam Ojciec Święty do powiedzenia. Natomiast co do Domu Kultury to ma powstać i bardzo się cieszy. Natomiast jest przeciwny budowie toru dla deskorolek, ponieważ nie będzie tam absolutnej ciszy, jak również nie będą jej mieli ci, co przyjdą do domu kultury. Podziękował za wysłuchanie i poprosił o zapytania.

 

Pan Wójt poinformował, iż chciałby rozpocząć realizację już w październiku i chodzi o to żeby dać jakiś początek. Zapytał, czy można by było na początku Al. Jana Pawła II usytuować głaz, kamień. Patrząc na przedsięwzięcie, to skala jest bardzo duża, czy nie należy już rozpocząć poszukiwanie głazu.

Pan prof. Kalina wspomniał, iż często pokazuje się Ojca Świętego jako zwykłego człowieka dla którego ważny był sport, rekreacja i kontakt z naturą i w związku z tym chciałby, aby forma była bliższa głazom narzutowym. Pierwsze swoje plastyczne sugestie przedstawi po pewnym czasie, nie wie jeszcze jaką będzie miało formę, bo jeszcze szuka. Jest pełen uznania dla ks. Proboszcza, ponieważ rzadko się zdarza, aby byli tak otwarci na nowe formy plastyczne.

Pani Zalewska podziękowała panu profesorowi, że zechciał wzbogacić swoją wizją, że można szerzej spojrzeć w tak ważnym temacie jak upamiętnienie Ojca Świętego i bardzo się cieszy, że można będzie współpracować z panem profesorem w sensie samorząd – artysta, bo tak rozumie współpracę. Wspomniała, że poszukiwania w gronie klubu radnych “Zachód” trwały przed ogłoszeniem propozycji nazwania placu im. Ojca Świętego i te propozycje również sięgały tego miejsca, o którym mówił pan prof. Kalina. Uważa, że ważny w tej sprawie byłby też głos mieszkańców, ponieważ zmiana nazw ulic, to jednak duże zamieszanie, są to kłopoty w załatwianiu dokumentów. W tej chwili jest sprawa otwarta, gdyby była wola mieszkańców, to można myśleć o tym, żeby nazwać cały ten teren im. Ojca Świętego. Natomiast kwestia pomnika, to uważa, iż w naszym odczuciu religijnym pomnik Ojca Świętego wiąże się z miejscem kultu, gdzie przychodzi się i oddaje cześć Ojcu Świętemu. Pan Wójt zaprosił do rozmów zespół składający się z Radnych, Zarządu Osiedla, padało też nazwisko pana Profesora, ks. Proboszcza, pana arch. Bag

yńskiego. Rozumie, że pan Wójt zechce kontynuować pracę zespołu. W zespole byli przedstawiciele parafii, rady parafialnej, akcji katolickiej i tam padały głosy, żeby powstał pomnik Ojca Świętego.

Pan Sierak przypomniał, że na ostatniej sesji rada uznała, że zespół okazał się zbyt dużą formą i lepiej przekazać sprawę fachowcom.

Pan prof. Kalina poinformował, że nie powołuje żadnego zespołu i nie przystępuje do żadnego zespołu, bo nawet nikt Jego nie zapraszał. Po rozmowie z ks. Proboszczem zasugerował, że pomyłką jest nazwanie placu im. Ojca Świętego, pomyłką jest postawienie tam pomnika Ojca Świętego w formie wizerunku figuratywnym postaci. To nie jest jeszcze decyzja, przedstawi koncepcje rozwiązania przestrzennego i jeżeli spotka się z ks. Proboszczem i dojdzie do wniosku, że jest potrzebna współpraca z architektem zieleni to zostanie zaproszony, czy architekt do małej architektury. Nie lubi osobiście pracować w dużych zespołach, bo wiele czasu poświęca się na niepotrzebne dyskusje i tzw. bicie piany i niewiele z tego wynika. Chce zacząć od konkretów, chce przedstawić swoją koncepcję, jeżeli będzie interesująca i będzie zaakceptowana, będzie ją kontynuował, jeżeli nie, to się wycofa.

Pan Chruściak uważa, ze sam pomysł pana profesora otworzył wszystkim oczy. Rozumni ludzie przed ważnymi decyzjami zasięgają opinii profesjonalistów. Uważa, że mamy to szczęście, iż posiadamy wybitnego specjalistę w tej dziedzinie i nieskorzystanie z Jego opinii byłoby kompletnym błędem. Podziękował panu profesorowi, że kolejny raz angażuje się w sprawy Komorowa, podziękował zwłaszcza za witraż.

Pan Sierak poinformował, iż większość z radnych do tej pory miała różnego rodzaju wątpliwości, co do miejsca i co do sąsiedztwa tego miejsca, nie chciano podejmować szybko decyzji, aby nie miała ona takich negatywnych skutków, żeby nie była decyzją nieprzemyślaną. Cieszy się, że po miesiącu dało się spojrzeć w inną stronę i dzięki pomocy pana profesora będzie to spojrzenie wspólne. Myśli, że spojrzenie to będzie wszystkich łączyło. Do tej pory nie było pomysłu, jak to dalej wyprowadzić. Spojrzenie fachowca pozwala tą drogę wskazać i za to jesteśmy bardzo wdzięczni.

Pan prof. Kalina podziękował, za zaufanie i zaproponowanie po pierwsze rozmowy, ponieważ rzadko to się zdarza. Następnie przedstawił, iż ks. Proboszcz poinformował go, że chciałby, aby ta idea wszystkich łączyła a nie spowodowała sytuacji odwrotnej. Chciałby, aby nie było niezdrowej atmosfery, ponieważ nie ma tematu kto to wymyślił, ważne jest, aby z tej sytuacji powstało coś, co jest niebanalne, nasze, nie musimy powielać, małpować, robić błędy wielu innych parafii, które napierają się na rzeczy tak anachroniczne, często pod wpływem rad osiedlowych, parafialnych. Wie, że sztuki i pomników demokratycznie się nie stawia, jak się zbierają gremia i głosują, to są najgorsze rzeczy bo wtedy każdy wie, że się najlepiej zna na sztuce i wie jak Ojciec Święty ma wyglądać, traci się czas i nigdy to nic dobrego nie przyniosło. Jest otwarty na rozmowę, na sugestię, na wszelkie możliwe sytuacje, bo tak pracuje od kilkudziesięciu lat w sztuce, robiąc sztuki teatralne, filmy. Wszystko musi polegać na sensownej współpracy a nie na tym, żeby się upierać, że ja to wymyśliłem i nie pozwolę, aby ktoś to zmienił. Uważa, że ma rację, ponieważ w tym miejscu plac w Komorowie nie jest potrzebny, potrzebny jest skwer dla dzieci, dom kultury, potrzebnych jest wiele innych rzeczy które wyciszą, zaspokoją to miejsce w Komorowie, a nie wyciszy tego Ojciec Święty, którego postawimy jako pomnik, wręcz przeciwnie, zawieszą tam butelki, piwo postawią i wiele innych rzeczy jeżeli się naprzemy na tego typu rozwiązanie.

Pan Sierak chciałby zaproponować, aby odbywały się spotkania w tym państwa małym gronie z ks.Proboszczem pod przywództwem pana prof. Kaliny.

 

Ad.pkt. 5

Pan Sierak odczytał pismo, które wpłynęło do wiadomości rady od pani sołtys z Opaczy Małej dotyczące bezpieczeństwa ruchu na ul. Targowej.

 

Ad. pkt.6

Pan Rajski poinformował, że konieczne jest spotkanie, aby ustalić punkty niebezpieczne na terenie Gminy Michałowice, podkreślił, iż pewne względy bezpieczeństwa mają również w sobie ścieżki rowerowe. Następnie zaprosił na uroczystości w Pęcicach, które są organizowane już od kilku lat, serdecznie zachęcał, bo warto tam być. Podziękował panu Wójtowi za zaproszenia na uroczystość.

Pani Bazga zapytała o sprawę peronu na stacji WKD w Nowej Wsi.

Pan Wójt poinformował, iż Prezes Kolejki WKD w bieżącym roku zrealizuje perony w Nowej Wsi i Opaczy.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady, pan Jacek Sierak zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 10.10.2014 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 34