Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 12:02

Uchwała Nr XXXIII / 297 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Granica gm. Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.13 ust.1 oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu część działki ew. nr 641 o pow.0,1600 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Granica gm. Michałowice, uregulowanej w księdze wieczystej Nr 18554 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie, określoną punktami A, B, C, D, A na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o  którym mowa w § 1, przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice – w zachodniej części Gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski