Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 11:54

Uchwała Nr XXXIII/ 302 /2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1

W Uchwale Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami  w § 1 liczbę 17 zastępuje się liczbą 18.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice

 

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 27.07.2006 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski