Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 12:03

Uchwała Nr XXXIII/296/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 48 ust 1 pkt. 2 oraz art. 112 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

W uchwale Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Wybór banków udzielających kredytu nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych -  z możliwością udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki  po uzyskaniu  zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ”.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXX/259/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę „Hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi ”nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 12:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski