Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 11:59

Uchwała Nr XXXIII/299/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części nieruchomości o pow. ok. 160 m2, zabudowanej budynkiem murowanym, o powierzchni użytkowej 28m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 771, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów osiedle, oznaczoną na załączonej mapie literami A-B-C-D-A.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski