Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 11:58

Uchwała Nr XXXIII/300/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, cześci nieruchomości o pow. ok. 680 m2, zabudowanej stanem zerowym budynku murowanego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 845/1, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów osiedle, oznaczoną na załączonej mapie literami A-B-C-D-E-F-G-H-A.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy  Michałowice.

 

Część działki 845/1, o powierzchni ok. 680 m2, oznaczona na mapie literami A-B-C-D-E-F-G-H-A, położona w Komorowie osiedlu, jest własnością Gminy Michałowice. Oznaczona literami część przedmiotowej działki położona jest przy ul. Mazurskiej. Wzniesiony jest na niej stan zerowy starego budynku murowanego.

Ponieważ jest zainteresowanie prowadzeniem na tym terenie działalności handlowo-usługowej na rzecz mieszkańców Komorowa i okolic a rozpoczęcie działalności związane jest ze znacznymi nakładami finansowymi, proponuję przeznaczyć ww. działkę do wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata.

Data publikacji: 27.07.2006 11:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski