Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 11:56

Uchwała Nr XXXIII/301/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Piastów w sprawie realizacji budowy kanału sanitarnego w ul. Bodycha w Regułach Gmina Michałowice.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust.2 pkt 12 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Piastów na wykonanie zadania polegającego na budowie kanału sanitarnego w ul. Bodycha w Regułach Gm. Michałowice w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2.   Porozumienie o którym mowa w ust.1 zostanie zawarte do końca 2006 roku.

3.   Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do realizacji zadania  określonego w ust. 1. w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w wschodniej cz. Gminy”  z kwotą do wysokości 15.000 zł w  budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok i  wprowadzenia zadania określonego w ust. 1.  z kwotą do wysokości 60.000 zł do budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.

 

§ 2

Źródłem finansowania zobowiązania określonego § 1 ust.3 będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały

Nr XXXIII/ 301  /2005

z dnia 15 lipca 2005r

 

POROZUMIENIE

w sprawie wspólnej inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ulicy Bodycha w Regułach Gmina  Michałowice

 

W dniu .................... 2005 roku w Piastowie zawarte zostało porozumienie

pomiędzy:

1.         Gminą Miastem Piastów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Piastowa -
Zdzisława Brzezińskiego

a

2.         Gminą Michałowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałowice  - Romana Lawrence

o następującej treści:

 

§1

Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie budowy kanału kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości ok.120 m w ul. Bodycha w Regułach na odcinku od granicy z m. Piastowem  do działki  nr ewiden. 285.

 

§2

1. Strony porozumienia zobowiązują się do współfinansowania budowy kanału kanalizacji sanitarnej w ul. Bodycha w Regułach.

2. Strony porozumienia będą współfinansować projekt techniczny  w następujących wysokościach:

Gmina Miasto  Piastów -  50% wartości  

Gmina Michałowice      -  50% wartości

Przewidywany koszt wykonania projektu wyniesie do 15.000 zł. Gmina Miasto Piastów przekaże Gminie Michałowice kwotę w wysokości 50 % wartości projektu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

3. Strony porozumienia będą współfinansować w 2006 r. budowę kanału  w następujących wysokościach:

Gmina Miasto  Piastów -  50% wartości  

Gmina Michałowice      -  50% wartości

Przewidywany koszt wykonania budowy wyniesie do 60.000 zł.  Gmina Miasto Piastów przekaże kwotę w wysokości 50 % wartości wynikającej z umowy zawartej w wyniku przetargu na realizację zadania zadania określonego w §1   na konto Urzędu Gminy w Michałowicach, w ciagu 14 dni od daty wystawienia faktury przez wykonawcę.

 

§3

Budowę kanału kanalizacji sanitarnej i sporządzenie dokumentacji wykona Gmina  Michałowice.

 

§4

Miasto Piastów wyraża zgodę na podłączenie budowanego kanału do już wybudowanego przez Miasto Piastów kanału na ul. Dworcowej w części położonej na terenie Miasta.

 

§5

Porozumienie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Stroną przekazującą Porozumienie do publikacji będzie Gmina Michałowice.

 

§6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§8

Porozumienie sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 

      Gmina Miasto Piastów                                             Gmina Michałowice

Data publikacji: 27.07.2006 11:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Marcin Walichnowski