Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 11:50

Protokół Nr XXXIV Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-09-29

Z obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 29 września  2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13  radnych.

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.

Następnie odczytał projekt porządku obrad.

1.Sprawy porządkowe.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007,

2)      zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń  prawidłowej realizacji umowy,

3)      zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń  prawidłowej realizacji umowy.

Pan Wójt poinformował, iż zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej związanej z realizacją zadań inwestycyjnych. Jednym z poważnych zadań do zrealizowania jest modernizacja, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i termin złożenia wniosku upływa 30 września. Jeśli by wniosek nie został złożony w terminie to nie byłoby szansy uzyskania środków kredytowych z Banku Ochrony Środowiska i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zabrakło by ich  na zrealizowanie tych zadań.

Następne, identyczne dwie uchwały dotyczą dofinansowania projektu kanalizacji i urządzeń odwadniających.

Za przyjęciem   - 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 2 ppkt 1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007.

Pan Wójt zgłosił autopoprawki do załącznika programu „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” dotyczące zwiększenia nakładów w poszczególnych latach, które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Bryksa zapytał o sformułowanie „brakujące środki” na w/w zadanie 300 tys.zł. Z czego to wynika, czy został rozszerzony zakres robót.

Pan Wójt poinformował, iż zakres robót nie został rozszerzony, kwota wynikła z przetargu.

Pan Bryksa zapytał o wysokość wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pan Wójt poinformował, iż w bieżącym roku kwota wyniesie 300 tys. zł, a w roku przyszłym 1100 000 zł.

Pan Bryksa zapytał skąd będą pieniądze na  zwiększenie nakładów w bieżącym roku, czyli kwota 350tys.zł..

Pan Wójt poinformował, że środki będą pochodziły z pozycji w budżecie pod nazwą „Budowa infrastruktury dla budynków policji”.

Pan Bryksa poinformował, iż ta inwestycja była konkretnie zaplanowana i rozumie, że w tym roku trzeba będzie wykonać mniejszy zakres robót.

Pan Wójt poinformował, że w międzyczasie zmieniły się pewne zasady. Środki które będą przekazywane w ramach Porozumienia dla Policji nie będą objęte 40% podatkiem od środków specjalnych i w tym momencie gmina zapłaci mniej i w związku z tym środki które były na współfinansowanie tego zadania będą mniejsze niż były przewidywane wcześniej. W związku z czym nie będzie brakowało ich na realizację tego zadania.

Pan Zieliński zwrócił uwagę, że z roku na rok oddala się inwestycja budowy urządzeń odwadniających i odbudowy kanału Opaczewskiego. Uważa, że należy się zdecydować co z tym dalej robić.

Pan Wójt wyjaśnił, iż przez 14 lat nasza gmina starała się z gminą Raszyn zrealizować to zadanie, dwa lata temu gmina Raszyn wyraziła wolę zrealizowania tej inwestycji wspólnie z naszą gminą i obecnie rozpoczęty jest proces inwestycyjny.

Pan Kuss zapytał, czy jest opracowana dokumentacja na ul. Spacerową.

Pan Wójt poinformował, iż nie ma dokumentacji, ponieważ ta ulica ma być wykonywana w 2006 roku.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007 z autopoprawką.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/ 303 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń  prawidłowej realizacji umowy.

Pan Sierak poinformował, iż wprowadzenia pan Wójt dokonał w części wstępnej.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń  prawidłowej realizacji umowy.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/304/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 3 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń  prawidłowej realizacji umowy.

Pani Zalewska poprosiła o przedstawienia przed następną sesją informacji o stanie zadłużenia w naszej gminie.

Pani Jankowska poinformowała, że przedstawi taką informacje

 na komisję.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu <Budowa Urządzeń Odwadniających i Małej Retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice>” i ustalenia zabezpieczeń  prawidłowej realizacji umowy.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/305/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak zamknął obrady XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 27.07.2006 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski