Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 11:46

Uchwała Nr XXXIV/303/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice " na lata 2005-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca  2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w  Gminie Michałowice "  na lata 2005-2007 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały  Nr XXIX/247/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca  2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w  Gminie Michałowice "  na lata 2005-2007 pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 27.07.2006 11:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski