Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.12.2006 11:29

UCHWAŁA Nr III/16/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Postanawia się złożyć skargę do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX.I.0911/95/06 z 1 grudnia 2006r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLIV/411/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego teren położony we wsi Pęcice.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 18.12.2006 11:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta