Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.01.2007 10:55

Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2006 r

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi  zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, zgodnie z zał. Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Ustala się plan finansowy wydatków ujętych wykazie o którym mowa w § 1, zgodnie z zał. Nr 3 i 4                    .
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 10.01.2007 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Izabela Gora