Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.09.2006 10:30

Uchwała Nr XLIII/391/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 182, art. 184 oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) a także art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.
 
§2.
W uchwale Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 12 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ustala się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12”. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
2)      w § 13 dopisać pkt. 4 w brzmieniu:
„4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 10”.
 
§3.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 5.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 19.09.2006 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta