Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.09.2006 16:54

Uchwała Nr XLIII/405/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia procedury obowiązkowych konsultacji społecznych
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć procedurę konsultacji społecznych stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonani uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

 
Załącznik do uchwały
Rady Gminy Michałowice
Nr XLIII/405/2006
z dnia 11 września 2006 r.
 
PROCEDURA    KONSULTACJI   SPOŁECZNYCH
§ 1
Przyjęcie procedury konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie tworzenia polityki gminy, kluczowych programów i dokumentów strategicznych służących rozwojowi gminy. Konsultacje społeczne zawierają proces informowania społeczności lokalnej o planowanym rozpoczęciu zadań oraz umożliwiają zapoznanie się z dokumentacją, ze skutkami planowanego przedsięwzięcia oraz stwarzają możliwość wyrażenia opinii mieszkańcom gminy.
 
§ 2
Wprowadza się obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach dotyczących:
1)      planu zagospodarowania przestrzennego,
2)      wieloletniego programu inwestycyjnego,
3)      strategii zrównoważonego rozwoju.
 
§ 3
Etapami konsultacji społecznych są:
1)      zawiadomienie mieszkańców o planowanych zadaniach,
2)      udostępnienie dokumentacji oraz umożliwienie wyrażenia opinii lokalnej,
3)      ustosunkowanie się do złożonych uwag i wniosków.
 
§ 4
1.      Formami obowiązkowymi przeprowadzenia konsultacji są:
1)      badanie opinii mieszkańców w formie ankietowej,
2)      informator gminny,
3)      zebrania (spotkania).
2.      Formami uzupełniającymi przeprowadzenia konsultacji są:
1)      skrzynka na uwagi i wnioski,
2)      forum internetowe.
 
§ 5
1.      O formie i terminie przeprowadzenia etapów konsultacji społecznych, o których mowa w § 3,  decyduje Wójt Gminy Michałowice, w drodze zarządzenia.
2.      Wójt Gminy Michałowice każdorazowo powołuje zespół ds. konsultacji społecznych spośród radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz pracowników Urzędu Gminy Michałowice.
 
§ 6
Zespół ds. konsultacji społecznych:
1)      opracowuje plan konsultacji,
2)      organizuje spotkania umożliwiające przeprowadzenie konsultacji,
3)      powiadamia społeczność lokalną o konsultacjach,
4)      przeprowadza analizę danych zebranych podczas konsultacji,
5)      przedstawia Wójtowi Gminy wyniki z przeprowadzonych konsultacji.
 
§ 7
Wójt Gminy każdorazowo przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy w sprawach, o których mowa w § 2, przedstawia Radzie Gminy wyniki konsultacji społecznych.
 
§ 8
Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.
 
§ 9
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych udostępniane są, w ciągu 14 dni,  na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń.
 
§ 10
Dokumentacja z przeprowadzonych konsultacji, po ich zakończeniu, przekazywana jest przez zespół ds. konsultacji właściwej komórce Urzędu Gminy ze względu na sprawę której konsultacja dotyczyła.
 
§ 11
Procedury konsultacji społecznych nie stosuje się do zmian uchwał Rady Gminy podjętych w sprawach, o których mowa w § 2.
Data publikacji: 18.09.2006 16:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 76
Autor: Dariusz Ruta