Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 13:23

UCHWAŁA Nr XLIV/414/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r.

w sprawie przyjęcia wytycznych i ustaleń wiążących przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.       Po zapoznaniu się z uwarunkowaniami zewnętrznymi, opiniami i uzgodnieniami instytucji, organizacji i urzędów państwowych i samorządowych oraz wnioskami do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wykonywanego na podstawie uchwały nr XXXIX/347/2006 z 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r. Rada Gminy Michałowice przyjmuje wytyczne i ustalenia wiążące przy wykonywaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2.       Wytyczne i ustalenia opisane w §1 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wymaga opublikowania na terenie Gminy Michałowice poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Michałowice
nr XLIV/414/2006 z 13 października 2006r.
 
WYTYCZNE I USTALENIA WIĄŻĄCE
przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.
 
            Po ponad siedmiu latach funkcjonowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice (zwanego dalej Studium) Rada Gminy Michałowice stwierdza jego nieaktualność i nieprzystosowanie do nowych warunków gospodarczych i społecznych. W związku z przystąpieniem do opracowywania - zgodnie z uchwałą nr XXXIX/347/2006 z 6 marca 2006r. -  zmiany Studium zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r. pojawia się konieczność sprecyzowania stanowiska władz gminy w sprawie dalszego rozwoju i kierunków zagospodarowania gminy. Rada Gminy Michałowice przyjmuje zatem następujące wytyczne i ustalenia wiążące:
 
I. Ogólne zasady kształtowania przestrzeni:
 
1.       Wszelkie opracowania mające na celu organizację i zagospodarowanie przestrzeni powinny uwzględniać przede wszystkim:
-          wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia;
-          walory architektoniczne i krajobrazowe;
-          wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury;
-          wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury;
-          walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności.
 
2.       Wszelkie ponadlokalne zadania rządowe będą wprowadzone do Studium zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tam gdzie będzie to możliwe i zgodne z prawem gmina powinna zapewnić sobie możliwość negocjacji z inwestorem.
 
3.       Dla każdego obszaru przewidzianego w studium do trwałego zagospodarowania należy określić zasady:
-          skomunikowania z drogami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-          podłączenia do istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, szambo szczelne, oczyszczalnia biologiczna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, studnia, gaz, energia elektryczna itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz normami branżowymi obowiązującymi w danej dziedzinie,
-          ogrzewania obiektów kubaturowych;
-          obsługi oświatowej i zdrowotnej obszarów projektowanych do zmiany przeznaczenia na cele mieszkaniowe z podaniem propozycji zasad i sposobów finansowania nowych inwestycji,
-          zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc przeznaczonych na sport i rekreację dla obecnych i przyszłych mieszkańców Gminy,
-          zapewnienia przyszłym i obecnym mieszkańcom Gminy należytego zaplecza kulturalnego i duchowego, 
-          intensywności i chłonności zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni zabudowy kubaturowej w powierzchni działki.
  
4.       Każda droga lub ulica objęta opracowaniem Studium powinna posiadać wstępnie określone parametry - z uwzględnieniem projektowanych linii rozgraniczających. Do opracowania należy wykonać szacunkową analizę opłacalności zmiany przeznaczenia nowych terenów z użytkowania rolnego na cele nierolnicze.
 
5.       W opracowaniu szczególną uwagę należy zwrócić na tereny i obszary chronione (lasy, zagajniki, doliny rzeczne, wody stojące i ich otoczenie, tereny położone w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe itp.). Wszystkie wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów położonych w takich obszarach należy rozpatrywać z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o istniejące normy prawne, mając jednak na uwadze zagospodarowanie terenów sąsiednich.
 
6.       W pierwszej kolejności należy dążyć do wykorzystania pod nowe zainwestowanie terenów dobrze skomunikowanych w stanie istniejącym oraz położonych wzdłuż już istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych. 
 
7.       W opracowaniu Studium należy dążyć do wyodrębnienia nowych obszarów o przeznaczeniu usługowym, nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, z zachowaniem obowiązujących już w uchwalonych planach zasad zagospodarowania. Tereny te, w miarę możliwości, powinny być skoncentrowane w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych i stanowić powinny potencjalną bazę do zapewnienia strategicznych (gospodarczych i finansowych) interesów Gminy.
 
8.       W Studium należy uwidocznić system ścieżek rowerowych obejmujący całą gminę zgodnie z aktualną koncepcją ich przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem połączeń rowerowych z gminami sąsiadującymi z Gmina Michałowice;
 
9.       Tereny o przeznaczeniu mieszanym mieszkaniowo-usługowym i usługowo-mieszkaniowym mogą być lokalizowane w obszarach o istniejących uciążliwościach wynikających z bliskości tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu i lokalizacji w pasach nalotów lotniska Okęcie.
 
10.   Należy dążyć do zmiany charakteru usług na terenie Gminy, w szczególności w obszarach graniczących lub leżących w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Z ustaleń dotyczących usług eliminować należy zapisy umożliwiające lokalizację na tych terenach uciążliwej produkcji i innych zakładów powodujących ponadnormatywną uciążliwość dla otoczenia. 
 
11.   W związku z ciągłymi zmianami warunków inwestowania na obszarach objętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy wynikającymi z nowych uwarunkowań prawnych i ustrojowych dopuszczalne, a nawet wskazane są zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 
II. Szczegółowe kierunki zagospodarowania dla wybranych obszarów Gminy.
 
Po przeanalizowaniu wniosków złożonych do projektu Studium po ogłoszeniu o przystąpieniu do jego opracowania przyjmuje się następujące ustalenia wiążące dla wybranych obszarów Gminy: 
 1. obszary położone na terenie wsi Opacz Kolonia, wsi Opacz Mała i wsi Michałowice w strefach uciążliwości projektowanych dróg ekspresowych - Południowej Obwodnicy Warszawy i trasy Salomea-Wolica przeznaczyć – w miarę możliwości – pod nieuciążliwą zabudowę usługową;
 2. obszary we wsiach Opacz Kolonia, Opacz Mała i Michałowice położone w obrębach istniejących uciążliwości (lotnisko Okęcie, linia Kolejki WKD, Aleje Jerozolimski) określić jako tereny o wiodącej funkcji usług nieuciążliwych z dopuszczeniem mieszkań służbowych lub mieszkań dla właścicieli firm, jeśli możliwość taka będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawnych;
 3. pozostałe tereny we wsiach wymienionych w pkt. 1 i 2 przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową o różnej - wynikającej z położenia i dostępności terenu – intensywności z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Dopuszczalne jest również pozostawienie na tych terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 
 4. obszar położony we wsi Reguły pomiędzy Alejami Jerozolimskimi i linią kolejki WKD (obecnie oznaczony w obowiązującym planie zagospodarowania Gminy jako 14U, 15U, 16U i 17U – działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym przeznaczeniu) przeznaczyć częściowo pod zabudowę mieszkaniową o różnej - wynikającej z położenia i dostępności terenu – intensywności z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, częściowo – wzdłuż Alej Jerozolimskich – pod usługi bez zmian w stosunku do ustaleń obowiązującego planu;
 5. obszar położony we wsi Reguły na południe od linii kolejowej WKD i na zachód od ul. Powstańców Warszawy (obecnie oznaczony w obowiązującym planie zagospodarowania Gminy jako 21U – działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym przeznaczeniu) przeznaczyć częściowo pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, częściowo – wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych – pod usługi z wyłączeniem uciążliwych funkcji produkcyjnych;
 6. obszary położone we wsi Reguły pomiędzy Alejami Jerozolimskimi i ul. Bodycha obecnie posiadające przeznaczenie usługowe i przemysłowe przeznaczyć częściowo pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, częściowo – wzdłuż Alej Jerozolimskich – pod usługi bez zmian w stosunku do ustaleń obowiązującego planu;
 7. obszary położone we wsiach Pęcice, Sokołów, Michałowice i Reguły po obu stronach rzeki Raszynki (m.in. łąki położone pomiędzy ul. Torfową w Regułach i drogą transportu rolnego w Pęcicach) uznać za szczególnie chronione pod względem krajobrazowym i przeznaczyć pod funkcje rekreacyjne z zakazem zabudowy kubaturowej (pola golfowe, odkryte korty tenisowe, baseny odkryte, ścieżki rowerowe i inne nie kubaturowe urządzenia sportowe, zieleń urządzona, retencyjne i rekreacyjne zbiorniki wodne itp.). Urządzenia i obiekty kubaturowe służące obsłudze terenów rekreacyjnych (klub golfowy, hotele, kubaturowe urządzenia i obiekty sportowe, restauracje, kawiarnie, niezbędne obiekty biurowe i administracyjne itp.) ulokować wzdłuż opisanych wcześniej dróg;
 8. obszary wsi Pęcice położone pomiędzy ulicami Parkową i Wąską, łąkami nad rzeką Raszynką i wschodnią granicą wsi przeznaczyć – w miarę możliwości wynikających z obowiązujących przepisów – pod funkcje rekreacyjne określone jak w pkt. 7 lub pod ekstensywną i ekskluzywną zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług Dopuszczalne jest również pozostawienie na tym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 9. obszary wsi Sokołów położone pomiędzy łąkami nad rzeką Raszynką, wschodnią granicą Gminy Michałowice i istniejącą zabudową wsi przeznaczyć – w miarę możliwości wynikających z obowiązujących przepisów – pod funkcje rekreacyjne określone jak w pkt. 7 lub pod ekstensywną i ekskluzywną zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Natomiast obszary położone po obu stronach ulicy Sokołowskiej przeznaczyć pod szeroko pojęte funkcje usługowe, w tym również uciążliwe z zachowaniem stref ochronnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dopuszczalne jest również pozostawienie na tym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 10. obszary położone we wsi Sokołów na południe od istniejącej zabudowy wiejskiej przeznaczyć – w miarę możliwości wynikających z obowiązujących przepisów oraz w zależności od lokalizacji względem ulicy Sokołowskiej i projektowanej drogi ekspresowej Salomea-Wolica – pod szeroko pojęte funkcje usługowe, w tym również uciążliwe z zachowaniem stref ochronnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej lub zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Dopuszczalne jest również pozostawienie na tym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 11. obszar wsi Suchy Las poza terenami objętymi już obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego proponuje się przeznaczyć – w miarę możliwości wynikających z obowiązujących przepisów – pod funkcje rekreacyjne określone jak w pkt. 7 lub pod ekstensywną zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Pas łąk i pól położony wzdłuż lasu Chojnowskiego i rzeczki bez nazwy uznać za szczególnie chroniony pod względem krajobrazowym, w tym rejonie zdecydowanie nie można dopuścić do zabudowy niszczącej unikatowy charakter otoczenia. Możliwe zagospodarowanie to funkcje rekreacyjne z zakazem zabudowy kubaturowej lub pozostawienie rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 12. obszar położony we wsiach Pęcice i Komorów oraz w osiedlu Komorów pomiędzy ulicą Ireny, stawami rybnymi, rzeką Utratą oraz ulicami Sanatoryjną, Kasztanową i Mazurską przeznaczyć – w miarę możliwości wynikających z obowiązujących przepisów – pod funkcje rekreacyjne określone jak w pkt. 7 lub pod ekstensywną i ekskluzywną zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Pas łąk położony wzdłuż rzeki Utraty należy uznać za szczególnie chroniony pod względem krajobrazowym, w tym rejonie zdecydowanie nie można dopuścić do zabudowy niszczącej unikatowy charakter otoczenia. Możliwe zagospodarowanie to funkcje rekreacyjne z zakazem zabudowy kubaturowej (pola golfowe, odkryte korty tenisowe, baseny odkryte, ścieżki rowerowe i inne nie kubaturowe urządzenia sportowe, zieleń urządzona itp.);  
 13. uznać za szczególnie chronione łąki położone we wsi Nowa Wieś po obu stronach rzeki Zimna Woda. Obszary te proponuje się przeznaczyć – w miarę możliwości wynikających z obowiązujących przepisów – pod funkcje rekreacyjne określone jak w pkt. 7;
 14. tereny położone we wsi Granica wzdłuż projektowanej trasy szybkiego ruchu o znaczeniu wojewódzkim tzw. „Paszkowianki” przeznaczyć – w zależności od lokalizacji względem projektowanej drogi – pod nieuciążliwe usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy), zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz funkcje rekreacyjne określone jak w pkt. 7 (w pewnym oddaleniu od trasy);
 15. pozostałe, nie wymienione powyżej obszary Gminy uznaje się za zagospodarowane w sposób odpowiadający oczekiwaniom i nie wymagające większych zmian przeznaczenia (z wyjątkiem ustaleń dotyczących komunikacji, stref uciążliwości i obszarów chronionych wynikających z przepisów prawa oraz opracowań projektowych i planistycznych wyższego rzędu). Dopuszcza się oczywiście w toku procedury planistycznej, na wniosek osób zainteresowanych, niewielkie zmiany ustaleń wynikających z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 16. uznać za niezbędne zaprojektowanie drogi o znaczeniu co najmniej powiatowym, stanowiącej - do czasu wybudowania trasy ekspresowej Salomea-Wolica - obwodnicę Sokołowa, Pęcic i Komorowa. Po rozpoczęciu funkcjonowania trasy Salomea-Wolica dotychczasowa obwodnica mogłaby stracić znaczenie i pozostać jedną z wielu nowych dróg dojazdowych o znaczeniu gminnym;
 17. uznać za zasadne projektowanie drogi łączącej drogę krajową nr 8 z planowaną autostradą A2 tzw. „Paszkowianki” (drogi wojewódzkiej nr 720) według wariantu wynikowego ustalonego na podstawie Rady technicznej MZDW w Warszawie z dnia 31 stycznia 2006r. z uwagami przedstawionymi w piśmie Wójta Gminy Michałowice nr UA.7322/4/2006 z 8 czerwca 2006r., stanowiącym opinię do koncepcji projektowej drogi;
 18. tereny położone w bezpośredniej styczności z rzeką Utratą traktować jako chronione na zasadach i warunkach określonych w dokumentach stanowiących załączniki do porozumienia pomiędzy gminami tworzącymi Związek Komunalny Utrata.
Data publikacji: 20.10.2006 13:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 47
Autor: Rada Gminy Michałowice