Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 13:18

Uchwała Nr XLIV/415/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.

w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Michałowicach imienia Jana Pawła II.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) i § 1 ust. 4 Ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
  1. Szkole Podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15 nadaje się imię Jana Pawła II.
  2. W zakresie określonym w ust. 1, zmianie ulega akt założycielski Szkoły Podstawowej w Michałowicach, otrzymując brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II wchodzi w skład Zespołu Szkół w Michałowicach, ul. Szkolna 15.
  2. W zakresie określonym w § 1, zmianie ulega akt założycielski Zespołu Szkół, w Michałowicach, otrzymując brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 16 października 2006 r.
 

 

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/415/2006
Rady Gminy w Michałowicach
z dnia 13 października 2006 r.
 
A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I
SZKOŁY PUBLICZNEJ
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 5 c pkt 1 i art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XI/43/99 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia ich obwodów
 
1.        zakłada się
 
P U B L I C Z N Ą   S Z K O Ł Ę   P O D S T A W O W Ą
im. Jana Pawła II
 
z siedzibą w Michałowicach, ul. Szkolna 15
 
2.      określa się obwód szkolny, do którego należą następujące miejscowości:
·        Michałowice
·        Michałowice Wieś
·        Opacz Kolonia
·        Opacz Mała
·        Reguły
 

 

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/415/2006
Rady Gminy w Michałowicach
z dnia 13 października 2006 r.
 
A K T  Z A Ł O Ż Y C I E L S K I
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
 
                Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 c pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwał Rady Gminy Michałowice Nr XI/43/99 i Nr XI/44/99 z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia ich obwodów
 
z a k ł a d a   s i ę
 
Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł
W MICHAŁOWICACH
przy ul. Szkolnej 15.
 
 
W skład Zespołu Szkół z siedzibą w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 wchodzi:
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
i
Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego
 
Obwód zespołu szkół obejmuje następujące miejscowości:
·         Michałowice
·         Michałowice Wieś
·         Opacz Kolonia
·         Opacz Mała
·         Reguły
Data publikacji: 20.10.2006 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Rada Gminy Michałowice