Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 13:08

Uchwała Nr XLIV/418/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr nr 303/1, 303/9, 303/10, położonej w Komorowie Wsi gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę części nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ew. nr 303/1 o pow. 214 m2, ew. nr 303/9 o pow. 423 m2, ew. nr 303/10 o pow. 2309 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 18589, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej drogi.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabytą część nieruchomości gruntowej, wymienionej w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.10.2006 13:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Rada Gminy Michałowice