Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:26

Protokół Nr XXXIX Z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2006-03-06

Protokół nr  XXXIX z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 6 marca 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14  radnych.

Nieobecny, nieusprawiedliwiony pan T. Wągrodzki.

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 13 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zaproponował zdjęcie z porządku obrad z przyczyn formalnych projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2006-2013 z powodu choroby kierownika GOPS-u pani Radzimińskiej, która miała przedstawić projekt strategii. 

Pan Sierak zgłosił sprawę porządkową, polegającą na zmianie kolejności omawiania tematu bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice. Zaproponował, aby temat bezpieczeństwa był omawiany w punkcie 4,  ponieważ goście zostali zaproszeni na godz. 16:00.

 

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad XXXIX sesji rady Gminy przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2. Przyjęcia protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.      dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice  na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok,

2.      zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie,

3.      gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice,

4.      zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze, (30:12)

5.      przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.,

6.      nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice,

4. Informacja i dyskusja na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice.

5. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał.

7. Informacje Wójta Gminy.

8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem   - 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XXXIX sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 2.

Pan Sierak poinformował, że projekty protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy, zgodnie i informacją były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do ich treści.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 13

Przeciw           - 0

Wstrzymało się – 0

Protokoły z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy zostały przyjęte.

 

Ad. pkt 3 ppkt 1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice  na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.

Pan Wójt poinformował, że radnym została przedłożona informacja dodatkowa do projektu uchwały w formie załączników, które były omawiane na posiedzeniach komisji i stanowią załącznik do protokołu. W załączniku nr 1 zaproponował wprowadzenie zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2006 rok, stanowiącym zał. Nr 5 do uchwały nr XXXVIII/338/2006 z dnia 12 stycznia 2006. Podkreślił, iż zmiany zawarte w wymienionym załączniku są podyktowane możliwością uzyskania kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska SA I Oddział w Warszawie na zadania inwestycyjne.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała, dlaczego w przedstawionym projekcie uchwały nie ma nic na temat inwestycji w ul. Malczewskiego w Granicy. Stwierdziła, że pan Wójt powinien zaproponować radzie zmianę w budżecie, która umożliwiła by realizację tej inwestycji w bieżącym roku. Przypomniała, że z wyjaśnień Wójta podanych podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wynikało, że mieszkańcy otrzymali informację w tej sprawie , że opinia Komisji była pozytywna i pan Wójt oczekuje spełnienia dwóch warunków przez mieszkańców.

Pan Wójt przypomniał, że mówił o trzech warunkach.

Pani Zalewska przypomniała, że pierwszy warunek to taki, że mieszkańcy zgadzają się na wpłacenie pełnej kwoty tj. 4700zł  plus projekt jako jeden warunek, a drugim warunkiem jest zameldowanie się na terenie Gminy w nowo wybudowanych domach. Poinformowała, że mieszkańcy wpłacą kwoty w terminie oczekiwanym przez gminę, tylko propozycja otrzymanej umowy mówi o 12-to miesięcznym terminie realizacji tej inwestycji, jest to okres przyszłego roku, a nie ma terminu realizacji tej inwestycji w roku bieżącym. Wspomniała, że mieszkańcy prosili o to, aby przed rokiem szkolnym mogli tam zamieszkać, aby dzieci mogły rozpocząć naukę od września na terenie naszej Gminy.

Pan Sierak przypomniał, że jeżeli do budżetu jest zgłaszane nowe zadanie należy wskazać źródło jego finansowania. Jeśli bowiem zadanie nie zostało wcześniej zapisane w budżecie, to nie ma nim środków na jego realizacje. Przypomniał, że pani radna Zalewska mówi o nowej jeszcze nie zamieszkanej ulicy. Podkreślił, że na terenie gminy jest wiele od dawna zamieszkanych ulic o złej nawierzchni jezdni, w wielu z nich brakuje kanalizacji, mimo, że mieszkańcy podatki płacą od wielu lat i także oczekują na inwestycje. Uważa, że sprawę należy pozostawić radzie do rozpatrzenia w przyszłości, podczas bieżącej sesji  ta propozycja nie została zaproponowana w zmianach do budżetu.

Pan Wójt przypomniał, że sprawa była omawiana na dwóch posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i były wyraźnie przedstawione trzy warunki konieczne do przystąpienia, do realizacji tej inwestycji i wprowadzenia jej do budżetu Gminy na 2006 rok. Po posiedzeniu komisji i przedstawieniu Wójta opinii popierającej wniosek komisji zostało skierowane niezwłocznie pismo informujące o warunkach koniecznych do właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Malczewskiego w Komorowie-Granicy. Właściciele nieruchomości nie udzielili jeszcze odpowiedzi, czyli zwrotnej deklaracji intencji jaką przedstawili w formie ustnej na komisji, na co czeka. Ponadto do chwili obecnej nie są zakończone prace projektowe i brak jest pozwolenia na budowę kanalizacji w ul. Malczewskiego.

Pani Zalewska zapytała, czy pan Wójt może uznać, że będzie pisemna deklaracja o dokonaniu wpłat i przekazaniu projektu, natomiast umowa będzie podpisana po wprowadzeniu inwestycji do budżetu. Zapytała czy pan Wójt zgodził by się na podtrzymanie takiej kolejności.

Pan Wójt stwierdził, że nie musi się zgadzać z podtrzymaniem jakiejkolwiek kolejności, ponieważ takie stanowisko na dwóch komisjach było przedstawione.

Pan Sierak przypomniał, że muszą zostać zaplanowane środki finansowe na realizację całego zadania. W sytuacji gdy wpłaty mieszkańców nie stanowią 100% pokrycia kosztów zasada równowagi budzetu nakazuje wskazanie dodatkowego źródła finansowania lub w ramach równoważenia budzetu redukcję wydatków w innym zadaniu.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice  na 2006 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XXXIX/ 343 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

Pani Jankowska poinformowała, że projekt uchwały związany jest z realizacją uchwały budżetowej na 2006 rok w której przewidziane są do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 do wymienionej uchwały.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XXXIX/344/2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 3 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały związany jest ze zmianą ustawy o finansach publicznych, która została wprowadzona w roku bieżącym i wprowadziła istotne zmiany dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one możliwości tworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Pani Żakowska zaproponowała autopoprawkę w §3 polegającą na wykreśleniu pkt.4 oraz w §5 dodanie litery „a” do słowa „Wójt” w ostatnim zdaniu.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Hanc poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIX/345/2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Pan Wójt poinformował, że w Polsce świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym każdej Gminy. Projekt uchwały wynika z faktu zamieszkiwania w Gminie Michałowice pewnej grupy ludzi, która wymaga takiej formy opieki, a nie może jej  dostarczyć najbliższa rodzina. W takiej sytuacji obowiązek ten spoczywa na samorządzie terytorialnym. Przedstawiony projekt uchyla poprzednią uchwałę podjęto w tym zakresie przed trzema laty.  Jej przedłożenie wynika m.in. ze zmiany kryteriów dochodowych,  rozszerza się także krąg osób, mogących korzystać z tego rodzaju usług. Podjęcie uchwały przyczyni się do wzrostu dostępności usług i rozszerzenia zakresu oferty. Projekt uchwały był przedstawiany na właściwych komisjach, na których w wyniku dyskusji wyłoniły się wnioski związane z treścią uchwały które zaproponował jako autopoprawki. W §3 zaproponował dopisanie na końcu zdania wyrażenie „tj.”, oraz wprowadzenie dwóch punktów, których zapisy zostały wiernie przepisane z ustawy o pomocy społecznej. Punkt 1 w brzmieniu „osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona”. Punkt 2 w brzmieniu „osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić”. Następnie poinformował, że zapis w §5 „w przypadku osób w rodzinie” po dyskusji z radcami prawnymi, kierowniczką GOPS stwierdził jest właściwym. Następnie poinformował, że były zgłaszane uwagi do tabeli w omawianym paragrafie, jednak po przeprowadzeniu konsultacji uznał, że nie są one konieczne do wprowadzenia.

W §9 zaproponował autopoprawkę polegającą na dopisaniu po słowie „poprzedni” słów „lub pracownikowi socjalnemu bezpośrednio”. Następnie zaproponował wykreślenie sformułowania „Odpłatność może być dokonywana również za pośrednictwem pomiotu realizującego usługi”. Do następnych paragrafów nie zgłoszono uwag.

Pan Walendowski poinformował że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. Poinformował, że właśnie na tej komisji padły prośby o redakcyjne poprawki, które zostały przez pana Wójta przedstawione i rozpatrzone.

Pan Bryksa stwierdził, iż nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Tabela w §5 określa kryteria dochodowe dla osób, które mogą się ubiegać o przyznanie usług opiekuńczych. Jest rozróżnienie pomiędzy osoby samotnie gospodarujące i osoby które żyją w rodzinie. Zgłosił uwagę do wiersza o brzmieniu ”Kryterium dochodowe określone w art.8 ust1 pkt1 i pkt2 =100%”. Stwierdził, że kryterium dochodowe 100% oznacza, że dla osoby samotnie gospodarującej będzie to kwota 461zł, a dla osoby żyjącej w rodzinie będzie to 316zł. Natomiast jeśli ktoś osiągnie dochód mniejszy niż ta kwota, to uważa, że nie będzie uwzględniony w tej uchwale. Dlatego zgłosił poprawkę, aby zamiast znaku równości był znak mniejsze lub równe. Następnie zapytał o poprawkę tekstu dotyczącą §8.

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do § 8 polegającą na dopisaniu po słowie „decyzje” słowa „administracyjne”.

Pan Bryksa  przypomniał, że w §8 prosił o zmiany takie, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest organem zgodnie z prawem administracyjnym obowiązującym w Polsce. Organem jest Wójt Gminy, ewentualnie decyzję administracyjną może wydawać osoba upoważniona przez Wójta, w tym przypadku może to być kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej lub uprawniony prze Wójta pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej i tylko te osoby mogą wydawać decyzje administracyjne. Ośrodek jako urząd jest organem pomocniczym Kierownika Ośrodka, czy Wójta Gminy. Stwierdził, że decyzje wydaje Wójt i należałoby zapisać „Wójt lub osoba przez niego upoważniona wydaje decyzje” zwłaszcza w sytuacji gdy dodane zostało słowo ”administracyjne”.

Pani mecenas Domańska wyjaśniła, że ustawa o pomocy społecznej skierowana jest do osób, które osiągają dochody poniżej kryterium i uważa, że nie istnieje potrzeba, aby to  uwzględniać w tabeli, dlatego że z mocy ustawy takie osoby dostają pomoc nieodpłatnie. Przyjęcie zapisu, że kryterium równa się 100% służy zapewnieniu trwałości tej uchwały. Odnośnie §8 to zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje ośrodek. Z brzmienia ustawy wynika, że Wójt udziela kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji, ten przepis można zinterpretować, że Wójt nie jest organem który wydaje w sprawach z zakresu pomocy społecznej decyzję, dlatego że udziela kierownikowi takiego upoważnienia. Pani Kierownik przekazała z praktyki swojej, że niektóre składy orzekające kolegium odwoławczego uznają za sprzeczne z prawem decyzje podpisywane przez samych wójtów. Uważa, iż wpisywanie do uchwały zapisu, że decyzje wydaje Wójt, może stanowić pewne ograniczenie i powodować, że wykonanie tej uchwały będzie wymagało uchylenia decyzji.

Pan Bryksa podziękował za wyjaśnienia odnośnie tabeli, natomiast odnośnie §8 poinformował, że swój wniosek rozumie jako wniosek idący w kierunku uporządkowania stanu prawnego w projekcie tej uchwały pod kątem prawa administracyjnego jak i ustawy o pomocy społecznej. Przypomniał o stwierdzeniu przez  panią Mecenas, że Wójt udziela pełnomocnictwa kierownikowi, a więc wszystkie decyzje będzie wydawał kierownik ośrodka. Uważa że do projektu uchwały należy wpisać osobę, jako organ do wydawania decyzji, ponieważ osoba wydaje decyzje a nie instytucja i nie chodzi o zadania, tylko o decyzje administracyjne.

Pani Zalewska zapytała, kto aktualnie świadczy usługi opiekuńcze na terenie Gminy, czy firma z którą Ośrodek Pomocy ma umowę, czy też osoby zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pan Wójt wyjaśnił, że usługi opiekuńcze świadczy przedsiębiorstwo które wykonuje tego typu usługi na terenie kilku gmin.

Pani Zalewska zapytała o stawkę godzinową usług opiekuńczych.

Pan Gadziński pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, że usługi bytowe 6,00zł,  usługi pielęgnacyjne 7,00zł.

Pani Zalewska zapytała odnośnie zmian wprowadzonych przez pana Wójta §9, czy gmina jest proceduralnie i kadrowo przygotowana do tego, aby pracownicy tak często bywali u poszczególnych osób i czy ośrodek ma odpowiednie druki, które są podstawą do przyjęcia opłat, należności.

Pan Wójt poinformował, że każdy przepływ środków finansowych musi być udokumentowany w postaci określonego dokumentu.

Pan Sierak nawiązując do §8 stwierdził, iż możnaby rozumieć, że słowo „Ośrodek” występuje jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadania, podobnie jak gmina jest odpowiedzialna za realizację wielu przypisanych jej zadań. Oczywiście należy mieć na uwadze że poszczególnym organom przypisane są konkretne kompetencje. Zwrócił uwagę na pewne niebezpieczeństwo wystąpienia w sytuacji dłuższej nieobecności kierownika i mogących z tego wyniknąć konsekwencji - braku możliwości wydania w tym okresie decyzji.

Pani Domańska stwierdziła, że zapis „Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję” nie jest sprzeczny z ustawą o pomocy społecznej, ponieważ na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach ustawy został wskazany  wykonawca tej ustawy i jest to Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pan Gadziński poinformował, że ustawa o pomocy społecznej mówi, że upoważnienie może być udzielone także innej osobie, na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pan Bryksa zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki zgodnie z treścią i duchem zapisów ustawy o pomocy społecznej „Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna osoba upoważniona przez wójta Gminy, wydaje decyzje administracyjne…”.

Pani Domańska stwierdziła, że trudno wskazać, że Wójt przekazuje swoje uprawnienia kierownikowi dlatego, że Wójt uprawnień do wykonywania tej ustawy nie ma. Następnie przypomniała, że w poszczególnych artykułach tej ustawy jest powiedziane, że jednostką która wykonuje zadania Gminy, która przyznaje świadczenia jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Uważa, że Wójt upoważnia kierownika do wydawania decyzji w wyniku realizacji proceduralnych uprawnień, ale nie scedowania swoich uprawnień na inny organ.

Pan Rajski stwierdził, że rozumie intencje pana Bryksy, natomiast nie czuje się  przygotowany retorycznie, aby zabrać głos. Uważa, że pani mecenas została poproszona o skomentowanie tego zapisu i stwierdzając, że zapis jest prawidłowy i zgodny z literą prawa, to przyjmuje to,  że pani mecenas odpowiada za to, co z ramienia Gminy jest stanowione.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały  do § 8 polegającą na zastąpieniu słowa „Ośrodek” słowami: „Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna osoba upoważniona przez wójta Gminy”

Za wnioskiem    - 3

Przeciw             - 5

Wstrzymało się – 5

Rada wniosku nie przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze z autopoprawkami pana Wójta.

Za przyjęciem   – 9

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 5

Uchwała Nr XXXIX/ 346 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 5.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999roku.

Pan Wójt poinformował, że jednym z podstawowych zadań w gminie jest realizowanie polityki gospodarczej na obszarze naszej Gminy. Aby realizować politykę gospodarczą niezbędne są odpowiednie dokumenty o znaczeniu podstawowym i są to między innymi dokumenty związane z planowaniem przestrzennym. Najważniejszym dokumentem jest Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy w którym z powodu licznych zmian przepisów prawnych należy dokonać zmian.

Pan Sobol poinformował, że studium zostało wykonane w 1998 roku, a uchwalone w 1999r. Studium daje podstawowe wytyczne do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy. Na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i oceniono postępy w opracowaniu planów miejscowych. W chwili obecnej ponad 60% powierzchni Gminy posiada obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane na podstawie nieobowiązującej już ustawy. Na pozostałe obszary plany muszą być wykonane zgodnie z nową ustawą obowiązującą od 2003r. Stara, nieobowiązująca już ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym dopuszczała niezgodność planów ze studium, stąd szereg obowiązujących planów posiada ustalenia różne od ustaleń studium. Zgodnie z nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plany zagospodarowania wykonywane na terenie Gminy muszą być zgodne z ustaleniami studium. Szczególną uwagę poświęcono zmianom w planowanym zagospodarowaniu przestrzennym Gminy wynikającym z ustaleń zewnętrznych. Zdecydowanym zmianom uległy ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń komunikacyjnych. W tej sytuacji istnieje pilna konieczność znowelizowania studium.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999roku.

Za przyjęciem   – 14

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIX/ 347 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Pani Gedymin poinformowała, że projekt uchwały dotyczy trzech ulic. Ulice przedstawione w § 1 i 2 są własnością Gminy, natomiast przedstawiona ulica w § 3 dotyczy własności prywatnej. Ulica przedstawiona w §1 jest położona przy stacji WKD w Michałowicach, z wnioskiem o nadanie drodze nazwy „Kazimierza”  wystąpiło ośmioro byłych współwłaścicieli. Nazwy ulic uzyskały pozytywne opinie Organów Samorządu Lokalnego.

Ulica przedstawiona w §2 jest położona w Granicy. Z wnioskiem o nadanie jej nazwy „Pogodna” wystąpiło dwóch właścicieli przyległych do działki stanowiącej drogę.

Ulica przedstawiona w §3 jest położona w Michałowicach Wsi i jest własnością prywatną. Z wnioskiem o nadanie jej nazwy „Zgody” wystąpili wszyscy współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Bryksa poinformował, że jedna z nazw budzi jego zastanowienie i ma propozycję aby zgodnie z tradycją nazwy ulic były związane z danym miejscem. Natomiast jeśli nazwę nadajemy osobowo to powinna to być osoba znana, bohater, pisarz, naukowiec albo osoba święta. Złożył propozycję aby tę drogę nazwać „Św. Kazimierza”

Pan Strzelecki podzielił głos pana Bryksy w sprawie nadania nazwy ulicy „Św. Kazimierza”.

Pan Wójt przypomniał, że przed PRL-em w okresie II Rzeczpospolitej ulice miały nazwy świętych, w okresie powojennym, komunistycznym dekretem nazwy świętych wszędzie anulowano. Uważa za właściwe dopisać do słowa „Kazimierza” słowo „Świętego”. Uważa, że jest to patron Kazimierza Hanca i wniosek jest zasadny. Kazimierz Hanc jest osobą znaną, szanowaną, pochodzący z Gminy. Można wnieść autopoprawkę polegającą na dodaniu słowa „Święty”.

Pan Sierak zwrócił uwagę, że na terenie Gminy jest wiele ulic o tego typu nazwach i dotąd nie budziło to sprzeciwu Rady Gminy. Dlaczego więc w stosunku do jednej ulicy ma nastąpić odstępstwo. Jeżeli decydować się na wprowadzenie nowych zasad to należy przygotować je kompleksowo. Zaznaczył, że problem może dotyczyć wielu ulic, także tych które mają już tego rodzaju nazewnictwo.  Zaproponował, aby do tej sprawy wrócić na następnej sesji.

Pan Wójt poinformował, że zmiany nazw ulic nie jest prostą sprawą, ponieważ za tym idzie konieczność zmian dokumentów mieszkańców danej ulicy.

Pan Hanc poinformował, iż propozycję nazwy drogi  „Kazimierza” wypłynęła od wnuczków i dzieci Kazimierza Hanca. Była propozycja by nadać Kazimierza i Cecyli, nie wie czy można nadać nazwę „Św. Kazimierza” jeśli wiadomo o jaką to chodzi osobę.

Pani Tomczak stwierdziła, że jest za zmianą uporządkowania nazw ulic i ewentualnego dodania słowa „Świętego” ale uważa, że należy się zastanowić ponieważ wiąże się to z dużymi zmianami dla mieszkańców. Stwierdziła, że gdyby nazwa drogi była „Kazimierza Hanca” to nie było by żadnego problemu, chodzi tu o samą nazwę „Kazimierza”. Zwracając się do pana Sieraka stwierdziła że należy wracać do tego co było i to jest ten pierwszy raz.

Pan Wójt stwierdził, że rozumie intencje rodziny pana Eugeniusza Hanca. Może nadać imię „Kazimierza Hanca”, ponieważ rodzina Hanców jest jedną z rodzin która dawała podwaliny Michałowicom w tej części gminy, w której powstało osiedle Michałowice. Jest to rodzina bardzo zasłużona dla lokalnej społeczności, jeszcze sprzed wojny w związku z powyższym można rozważyć czy nie nadać imienia „Kazimierza Hanca”.

Pan Sierak zauważył, że może wystąpić  taka sytuacja, że mieszkańcy będą wnioskować o inną nazwę niż sugerowana w omawianej zmianie. Pytaniem jest czy wówczas należy stosować nazewnictwo wbrew ich woli ?

Pan Rajski poinformował, że jeżeli wniosek ze słowem Świętego jest poparty przez Radnych z Gminy Michałowice to również go poprze. Historii pana Kazimierza Hanca nie zna i trudno by było uznać lub nie jego zasług. Uważa, że należy albo nadać nazwę „Św. Kazimierza” albo przełożyć dyskusje w tym punkcie na następne posiedzenie.

Pan Zacny zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały §1 a nazwanie ulicy „Kazimierza”. Następnie zaproponował, aby przy rozpatrywaniu nazwy tej ulicy na następnej sesji była przedstawiona opinia Zarządu Osiedla Michałowice.

Pan Wójt zaproponował jako autopoprawkę wykreślenie § 1.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice z autopoprawką pana Wójta.

Za przyjęciem   – 14

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIX/ 348 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak zaproponował 10 minutową przerwę.

 

Ad. pkt 4.

Przystąpiono do dyskusji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice (z udziałem Komendanta Komisariatu w Michałowicach pana Przemysława  Sobieskiego oraz Wicestarosty Powiatu Pruszkowskiego pana Kowalskiego).

Pan Sierak poinformował, że stan bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych problemów jaki dotyczy nie tylko Gminy Michałowice ale również całego kraju. Poinformował, że obawy związane z bezpieczeństwem stanowią jedną z najczęściej wnoszonych interwencji przez mieszkańców.

Pan Komendant Sobieski przedstawił zestawienie ilości zgłoszonych przestępstw w rozbiciu na poszczególne kategorie(pisemny wykaz stanowi załącznik do protokołu). Następnie poinformował, że stan bezpieczeństwa z roku na rok się poprawia. Przypomniał, że w ubiegłym roku uległ zwiększeniu stan osobowy Komisariatu Policji w Michałowicach, obecnie jest 22 policjantów pracujących na terenie naszej gminy z końcem kwietnia zostaną zlikwidowane trzy etaty, trzech rewirowych.

Pan Chruściak uważa, że nic tak nie poprawia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jak obecność policjantów w terenie. Podstawowa sprawa to przede wszystkim odpowiednia prewencja. Jego propozycja była taka, aby dzielnicowi mieli dyżur w konkretnych miejscowościach. Z braku lokalu dyżury były ustalone i odbywały się w szkole w Komorowie, co nie zdało egzaminu, natomiast wie, że taka potrzeba jest. Uważa, że dyżur powinien być raz w tygodniu w konkretnym miejscu, ale blisko ludzi i zaproponował, że mogło by to się odbywać w lokalu po „Michałowiczance”. Przypomniał, aby na wiosnę patrole częściej nawiedzały teren Zalewu, teren w kierunku ogródków działkowych szczególnie w weekendy. Przypomniał, że prawie zawsze na każdym zebraniu ogólnym mieszkańców poruszany jest problem pubu usytuowanego blisko Zalewu Komorowskiego, oraz jego działalność. Następnie zwracając się do pana Starosty poinformował, że może nastąpić katastrofa budowlana jeśli chodzi o zbiornik retencyjny w Komorowie, który po długich wyjaśnieniach prawnych okazało się, że leży na terenie starostwa w Pruszkowie, dlatego oczekuje na konkretne posunięcia, które sprawią, że coś lepszego zacznie się tam dziać.

Pan Sobieski stwierdził, że punkty przyjęć dzielnicowych nie zdały egzaminu i uważa, że jest to sprawa do odnowienia. Sprawa ogródków działkowych jest mu znana, będą tam patrole.

Pan Bryksa stwierdził, ze przedstawiony raport napawa optymizmem i podziękował panu Komendantowi za wysoką jakoś przygotowanego materiału, za profesjonalne podejście do sprawy, jest to godne pochwały. Poinformował, że wzrosła zauważalność policjantów w terenie i to jest dobry komunikat dla mieszkańców. Uważa, że to wymaga kontynuacji i wsparcia ze strony Gminy. Jest zdziwiony tym, że nie jest gminy udziałem finansowanie służby kandydackiej. Następnie podkreślił, że nie ma tu żadnego problemu i warunku żeby powiat był gminy promotorem. Stwierdził, że gmina może samodzielnie podpisać porozumienie o finansowaniu służby kandydackiej z Komendantem Stołecznym Policji i może wziąć na siebie ten ciężar, czyli więcej o 10 osób patroli policyjnych na terenie naszej Gminy. Następnie zapytał pana Komendanta czy wzrost wykrywalności przestępstw jest wzrostem długofalowym, czy jest to wzrost z roku na rok. Następnie zapytał o przestępstwa narkotykowe, jaki mają charakter, czy to jest kwestia posiadania narkotyków, czy to są przestępstwa o charakterze handlu narkotykami. Następnie poprosił o odniesienie się do skali wykroczeń na terenie naszej Gminy. Wskazał występujące niespójności informacji co do wielkości wykroczeń. Zapytał ile zastosowano pouczeń w porównaniu do ilości mandatów karnych i wniosków do sądu. W sprawie organizowania punktu przyjęć policjantów dzielnicowych, przypomniał, że był taki punkt przyjęć w szkole i w siedzibie SUW w Komorowie, z tej formy zrezygnowano, ponieważ mieszkańcy nie przychodzili na spotkania. Wysunął projekt, aby policjant zamiast siedzieć w punkcie przyjęć, zaczął wizytować dom po domu, wówczas policjant owocnie spędzi czas, nie będzie czekał tylko wyjdzie z aktywnością do ludzi. Uważa, że to spotka się z bardzo życzliwym odbiorem ze strony mieszkańców.

Pani Bazga poprosiła pana Komendanta o większą ilość wieczornych patroli na terenie Nowej Wsi oraz o przybycie na zebranie Rady Sołeckiej.

Pan Rajski podziękował panu Komendantowi za współpracę z gminą. Stwierdził, że obecność policjantów jest coraz bardziej widoczna i poprosił o dalszą kontynuację tego typu praktyk. Stwierdził, że uczyniono też wiele w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Następnie poprosił, zaapelował o zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów drogowych, dotyczących szybkości i korzystania telefonów komórkowych. Zwracając się do pana Starosty przypomniał, że na początku kadencji zgłaszał sprawę ronda przy sklepie „Twój Ogród” i uważa, że ten problem należy rozwiązać. Następnie poinformował, że mieszkańcy Sokołowa są niezadowoleni z powodu niespełnienia obietnic firmy „Lyreco” w sprawie budowy chodnika. Poprosił o interwencję w tej sprawie, aby zostało dopełnione to, co mieszkańcom było obiecane. Następnie poruszył sprawę autobusu „Geant” ,który miał się zatrzymywać w miejscowościach przez które przejeżdża, a więc przez Reguły, Pęcice, Sokołów.  Poprosił również w tej sprawie o pomoc.

Pan Sobieski poinformował, że gdy rozpoczynał pracę w sierpniu 2004 roku, to było 14 policjantów, w tym jeden policjant w służbie patrolowej. Obecnie w służbie patrolowej jest ośmiu policjantów. Poinformował, że w sprawie policjantów z oddziału prewencji chodzi tylko o braki kadrowe. Wola jest, środki by były, natomiast nie ma chętnych policjantów do pracy. Przestępstwa narkotykowe dotyczą drobnych rzeczy, natomiast informacje dotyczące szkół na bieżącą są monitorowane. Co do wielkość wykroczeń i ich niespójności, to w ilości 818 były to mandaty, natomiast wykroczenia w ilości 135 które skierowano do sądów grodzkich. Poinformował, że pouczenia dotyczą jazdy bez zapiętych pasów oraz  rozmów przez telefon podczas jazdy. Podkreślił, że policja stara się jak najmniej pouczać dlatego iż delikatne pouczenia nie docierają do kierowców. Natomiast w sprawie punktów przyjęć poparł propozycje pana Bryksy, aby nie stawiać policjanta w jednym miejscu, ale lepiej aby go było widać w terenie. Odpowiadając pani Sołtys Nowej Wsi poinformował, że służby normatywne policjantów będą odbywały się w zależności od potrzeby i rejonu głownie w godzinach wieczorowych i nocnych. Natomiast co do spotkania z Radą sołecką Nowej Wsi to prosił o wcześniejsze zawiadomienie i na pewno weźmie w tym spotkaniu udział.

Pan Starosta odniósł się do kwestii dofinansowania służb oddziału prewencji policji, które z przyczyn obiektywnych nie wyszły. Stwierdził, że geneza była bardzo krótka w sierpniu ubiegłego roku na sesji rada podjęła uchwałę o dofinansowanie w wysokości 400tys. zł tego zadania, całość miało opiewać na kwotę 800tys.zł i miało być przez cały rok na terenie powiatu około 40 policjantów, wypadało około ośmiu na gminę. W zakres ten nie było wliczone Miasto Pruszków, ponieważ tam oddział prewencji już funkcjonował. Stwierdził, że wszyscy myśleli, że od stycznia będą policjanci na terenie powiatu, jednak praktyka wykazała brak kandydatów. W tej sytuacji powiat przekazał 300 tys. zł dla policji z przeznaczeniem  na ponadnormatywne patrole.

Pani Zalewska zapytała, czy jest mapa poruszania się patroli, czy pan Komendant zna miejsca które są szczególnie zagrożone i niebezpieczne dla mieszkańców. Jeśli chodzi o Komorów są  to okolice sklepu „Żabka”, przy pasażu ul. Matejki, okolice Kościoła, okolice peronu WKD. Zapytała również o współpracę z ochroną WKD i o to jak te miejsca są patrolowane. Czy monitorowanie miejsc niebezpiecznych było szacowane ze strony gminy, policji, powiatu. Czy są szacunki świadczące o tym jak monitoring wpływa statystycznie, finansowo na poprawę bezpieczeństwa. Stwierdziła, że być może braki kadrowe wyeliminuje kamera. Następnie poruszyła sprawę dyżurów dzielnicowego w Komorowie. Uważa, że jest to kwestia zorganizowania ich, czyli informacji, że te dyżury są, oraz zakresu spraw którymi mogą się zająć dzielnicowi, czy mogą przeprowadzić tam procedurę taką, którą przeprowadzają w komisariacie, aby mieszkaniec nie musiał jechać do komisariatu.  Uważa, że jest to ważna sprawa i jest to problem sygnalizowany przez mieszkańców, gdyż byłby bliższy dostęp, kontakt, ale pozostaje kwestia zakresu czynności. Stwierdziła, że należałoby pomyśleć o takich rozwiązaniach, które powodują lepszą współpracę obywatel – policjant.

Pan Strzelecki poruszył sprawę wypadków drogowych na terenie naszej Gminy i sytuację po wypadku, gdy samochód uszkodzony zostaje odholowany, natomiast wszystko co pozostaje po wypadku jest zmiatane do rowu. Policja tym się dalej nie zajmuje, mimo wielokrotnych monitów, także z jego strony. Następnie poruszył sprawę parkowania samochodów na chodnikach, uważa że powinno zastosować się zasadę „zero tolerancji”. Przypomniał, że od wielu lat postuluje w sprawie ustawienia sygnalizacji w Al. Jerozolimskich w ten sposób, aby samochody jadące z Warszawy, skręcające w ul. Regulską do Pęcic, miały czas zjazdowy.

Pan Chruściak wrócił do sprawy dyżurów, przypomniał iż w Komorowie od 12 lat nie ma posterunku policji i właściwie  od tego czasu na zebraniach z mieszkańcami w Komorowie, Wsi Komorów i Nowej Wsi podnoszone jest zaistnienie tego posterunku. Przypomniał, że w ubiegłym roku została podjęta konkretna uchwała w sprawie budowy dużego posterunku w Regułach, a więc na pewno nie będzie jego w Komorowie. W sprawie dyżurów policji wnioski wypływały od ludzi starszych, ponieważ chodziło im o to, żeby mieć blisko i w określonym terminie, możliwość dotarcia do przedstawiciela policji ze sprawą. Następnie zwracając się do pana radnego Bryksy stwierdził, że nie było, choć postulowano, aby punkt konsultacyjny znalazł się w SUW-ie, uważa, że byłoby to bardzo dobre miejsce bo blisko mieszkańców. Ponieważ ustalono go w końcu w szkole, nie było to dobrze rozpropagowane i nie sprawdziło się tam. Ma nadzieje, że z chwilą kiedy zostanie odzyskany lokal w którym mieścił się sklep „Michałowiczanki” to będzie dobre miejsce, aby taki punkt zaistniał i na pewno nie wpłynie to na zmniejszenie liczby patroli.

Pan Zacny stwierdził, że należy wprowadzić zasadę „zero tolerancji” dla kierowców łamiących przepisy, jeżdżących przez Gminę pojazdami przekraczającymi tonaż powyżej 3,5 ton. Samochody te stanowią bardzo duże zagrożenie, oraz drogi szybko ulegną zniszczeniu. Ucieszył się, że niektórzy radni zmieniają zdanie, przypomniał hasło którym się posługiwał jeden z radnych, na jednej z ostatnich sesji określając policjantów prewencji jako „niepełnowartościowych policjantów”. To dobrze, że pan Radny zmienił zdanie i uważa, że byłoby dobrze, aby ci policjanci jednak do naszej gminy przyszli.

Pan Bryksa zgłosił ad vocem do wypowiedzi pana Zacnego wyjaśniając, iż na poprzedniej sesji wypowiadał swoje sformułowanie w cudzysłowie i nadal to podtrzymuje, ponieważ uważa, że policjant odbywający służbę kandydacką nie ma wszystkich uprawnień, które ma policjant w normalnej służbie i musi być wspomagany dodatkowymi siłami w trakcie pełnienia służby. To, że służba prewencyjna jest potrzebna na terenie Gminy podkreślał to wielokrotnie, 10-ciu policjantów by się przydało i stąd wynikał postulat, żeby gmina załatwiła tą sprawę we własnym zakresie, a nie czekała na inne podmioty. Okazuje się, że sytuacja była inna niż radnych informowano.

Następnie w momencie zwracania się z wypowiedzią do pana Chruścika  pan Sierak przerwał wypowiedź pana Bryksy i poprosił o kontynuowanie jej w sprawach wniesionych.

Pan Zieliński stwierdził, że również w Opaczy są widoczne patrole policyjne. Zapytał kto może karać mieszkańców, którzy nie odśnieżają chodników.

Pan Sierak  podkreslił, że na terenie Gminy od wielu lat powtarza i kilka problemów. Należy do nich przede wszystkim problem ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów (objazd Warszawy, skrót do giełdy w Broniszach), nasilający się mimo oznakowania przez gminę ograniczeń w tym zakresie,  a także problem nadmiernej prędkości stanowiący częstokroć zagrożenie życia. Poprosił Komendanta o wyrażenie opinii, czy widzi on możliwość wyeliminowania tych zjawisk i zagrożeń. Zapytał także, czy  są przewidywane kolejne próby naboru policjantów z prewencji. Podniósł także problem kosztów pracy tych policjantów ze względu na fakt, że problem ten był wskazywany przez jednego z radnych podczas przedmiotowej sesji rady, ze wskazaniem, że koszty które przedstawiała policja są zbyt wysokie. Zapytał czy gmina powinna koszty te akceptować, czy zasadnym jest ich negocjowanie. Poprosił także o ocenę, czy  to są pełnowartościowi policjanci, jakie maja uprawnienia.

Pan Sobieski stwierdził, że w sprawie niedozwolonego ruchu ciężkimi pojazdami znalazł rozwiązanie polegające na wyznaczeniu miejsca do stacjonowania punktów kontroli transportu drogowego. O szczegółach poinformuje po szczegółowym dopracowaniu tej informacji. Policjanci oddziału prewencji są funkcjonariuszami pełnowartościowymi, aczkolwiek nie posiadają doświadczenia, są natomiast wyposażeni w pistolety, pałki. Następnie poinformował, że nie ma mapy poruszania się patroli, natomiast miejsca niebezpieczne w Komorowie są znane policji i są pod kontrolą. Kamery natomiast nie zastąpią policjantów, ale mogłyby pomóc, jest to sprawa do zastanowienia się i rozważenia. Odnośnie kosztów oddziałów prewencji nie był w stanie ustosunkować się do sprawy, ponieważ nie zna jej szczegółów. Poinformował, że współpraca z ochroną WKD dotyczy tylko peronu, jeśli coś niedobrego się tam dzieje, wówczas ochrona informuje policję.

Pan Sierak podziękował panu Komendantowi za przygotowanie materiału i przedstawienie sprawozdania, porównanie poszczególnych zjawisk w czasie, a także za odpowiedzi udzielone na zadawane pytania.

Pan Wicestarosta Kowalski odpowiadając w sprawie skrzyżowania ul. Sokołowskiej i Parkowej poinformował, że zadnie to będzie realizowane w dwóch etapach, w części finansowane ze środków unijnych. Pierwszy etap w bieżącym roku obejmuje rondo przed Pałacem w Pęcicach i ul. Powstańców Warszawy do torów kolejki WKD w Regułach, natomiast w przyszłym roku nastąpi etap drugi, czyli od Pałacu,  przez ulicę Parkową, do ul. Sokołowskiej. Podkreślił, ze zadanie zostało podzielone na dwa etapy  z tego względu, że gmina wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie budowy kanalizacji w ul. Parkowej. Procedura przetargowa została uruchomiona na całość prac, przetarg zostanie rozstrzygnięty na początku kwietnia i należy mieć nadzieję, że do remontu będzie można przystąpić w drugiej połowie czerwca, kiedy natężenie ruchu się zmniejsza. Sprawa ograniczenia na drogach ruchu pojazdów o tonażu ponad 3,5 tony nie jest to sprawą łatwą, ponieważ pod każdym znakiem zakazu wjazdu powyżej 3,5 tony jest zapis, iz nie dotyczy on obsługi posesji i mieszkańców. Stwierdził, że nie można ukarać kierowcy samochodu jadącego do jednego ze składów budowlanych, magazynów,  na budowę, ponieważ przepisy zezwalają mu na poruszanie się po drodze z ograniczeniem tonażu.

Pan Rajski przypomniał, że firma Lyreco zobowiązała się partycypować w budowie chodnika w Sokołowie.

Pan Kowalski poinformował, że nie pamięta jak wyglądało porozumienie , nie wie też jakie były ustalenia firmy z gminą, ma nadzieję, że przy najbliższej okazji uda się sprawę wyjaśnić.

Pan Sierak zapytał, czy ze strony powiatu byłaby wola współpracy z gminą w sprawie wspólnych przedsięwzięć dotyczących rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Michałowice. Inwestycje mogłyby być przedmiotem wspólnego wniosku o środki unijne.  Wskazał na dwa trudne punkty komunikacyjne. Jeden z nich dotyczy rozwiązania problemu przejazdu przez Reguły, Michałowice i Opacz, odcinków ulic przeciążonych ruchem tranzytowym stanowiących obecnie objazd Al. Jerozolimskich.  Drugi problem dotyczy tranzytowych przejazdów przez Pęcice i Sokołów w kierunku Janek. W obydwu przypadkach należałoby odciążyć obecny układ komunikacyjny oraz istniejącą zabudowę mieszkaniową, stąd też potrzebne są nowe rozwiązania drogowe zlokalizowane w odpowiedniej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Jedna droga prowadziła by z Pruszkowa, omijała Pęcice, Sokołów i wychodziła poza Sokołów, a więc odciążyła by Pęcice, okolice Kościoła i Sokołów, natomiast drugie rozwiązanie by odciążyło małe uliczki Reguł, Michałowic Osiedla, Michałowic Wsi i Opaczy. Podkreślił, iż rok 2007 jest najlepszym dla pozyskania środków unijnych na tego typu inwestycje. Gmina Michałowice jest gotowa finansowo, organizacyjnie i instytucjonalnie do tego przedsięwzięcia. Potrzebne jest wsparcie i współpraca ze strony powiatu pruszkowskiego.

Pan Kowalski stwierdził, że należałoby się dowiedzieć, czy zaproponowane ciągi komunikacyjne są  umieszczone w planie miejscowym, jeśli nie to droga do realizacji będzie długa ze względu na czas uchwalania planu. Uważa, że obecnie przebudowa, rozbudowa czy budowa nowych dróg powinna być wspólnie z gminami w kontekście budowy nowych dróg krajowych.

Pan Hanc zabierając głos w sprawie ul. Jesionowej stwierdził, że niepotrzebnie została rozkopana na całą zimę. Remont można było zakończyć przed zimą lub wogóle go nie rozpoczynać.

Pan Zacny uważa, że  inwestycja w ulicy Jesionowej jest kompromitacją zarówno dla Powiatu jak i Gminy. Następnie zapytał o termin zakończenia tej inwestycji oraz inwestycji w ulicy Targowej i Polnej.

Pan Kuss stwierdził, iż z remontami tych dróg nie należy czekać do końca roku.

Po wyrażeniu zgody przez radnych głos zabrał pan Dmowski mieszkaniec ul. Jesionowej w Michałowicach, który stwierdził, że nikomu nie życzy, aby w taki sposób jak robi to powiat, były prowadzone inwestycje. Mieszkańcy ulicy Jesionowej nie mają żadnej możliwości życia od godziny piątej rano do dwudziestej trzeciej w nocy ze względu na uciążliwy ruch samochodów. Zapytał, dlaczego został wykonany bardzo wysoki krawężnik (16cm), który jest bardzo niebezpieczny, ze względu na fakt, że tiry jeżdżące z prędkością 60 km/godz wpadają na wysokie krawężniki, co rodzi zagrożenia bezpieczeństwa. Zapytał także rozwiązanie odpływu wody z tej drogi. Na zakończenie zaapelował do władz powiatu o jak najszybsze zakończenie realizacji tej inwestycji.

Pan Kowalski przeprosił za utrudnienia w ul. Jesionowej, stwierdzając, że jest to ewidentna wina powiatu. Wyjaśnił, że wykonawca obiecał, że zdąży z wykonaniem inwestycji przed zimą. Ulica Jesionowa była ostatnią drogą, nie udało się jej niestety zrobić, a obecnie termin wykonania zależny jest tylko od warunków atmosferycznych. Odnośnie wysokiego krawężnika to uważa, że na pewno będzie tam wylana masa asfaltowa i nie będzie on przeszkadzał, woda będzie odpływała do kratek studziennych, uważa, że droga będzie porządnie wykonana. Natomiast w sprawie ul. Polnej, Targowej Powiat jest w trakcie przetargu na projekty tych dróg. Przypomniał, że jest to ciąg dróg, przewidziany do przyszłorocznego wniosku unijnego i jeśli pomyślnie to przejdzie kwalifikację, to w przyszłym roku będzie możliwość ich modernizacji.

Pani Zalewska zapytała pana Starostę, czy otrzymał organizację ruchu w Komorowie. Przypomniała, że w grudniu skierowała wniosek do pana Wójta o przygotowanie planu zagospodarowania dla tej części Gminy, który by obowiązywał do czasu powstania obwodnicy „Paszkowianka” i innych dróg, którego celem miało być ograniczenie ruchu dużych samochodów, spowolnienie ruchu i zniechęcenie do szybkiej jazdy przez małe miejscowości. Jeden z wniosków dotyczył ciągu. Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej, gdzie miało nastąpić zwiększenie ilości przejść dla pieszych, mimo że w protokole, na wniosek pana Starosty był zapis że będą do 15-go października ub.r. Drugi wniosek dotyczył równorzędnego skrzyżowania, które też mogło by spowolnić ruch i zniechęcić do szybkiej jazdy.

Pan Kowalski poinformował, że Powiat wykonał we własnym zakresie analizę wprowadzenia nowej organizacji ruchu na ul. Brzozowej, na odcinku od torów kolejki WKD do ul. Pruszkowskiej, którą prześle do pani radnej i do wiadomości Zarządu Osiedla Komorów. Oznakowanie dróg nastąpi na wiosnę, i wówczas zostanie zwiększona ilość przejść dla pieszych.

Następnie pan Starosta poinformował, że z otrzymanego pisma z Ministerstwa Ochrony Środowiska nie wynika jednoznacznie, kto będzie zarządzał Zbiornikiem Komorowskim, ponieważ w tej sprawie nie ma jednoznacznych zapisów. Ma nadzieje, że w drodze jakiegoś konsensusu będzie można tą kwestię rozstrzygnąć i wówczas zbiornikiem będzie zarządzał Powiat w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, czyli Marszałkiem która zarządza rzekami na naszym terenie.

Pan Chruściak podkreślił, że sprawa zbiornika Komorowskiego jest bardzo ważną dla całego Powiatu Pruszkowskiego.

Pan Zacny  porosił o zielone światło dla procedur wydawania pozwoleń dla inwestycji Gminnych.

Pan Kowalski poinformował, że wszystkie Gminy traktowane są tak samo i mają zielone światło, ponieważ wszystkie jednostki są samorządami i mają podobny los. Podkreślił, że są jednak rzeczy których przyspieszyć się nie da.

Pan Wójt przypomniał, że wielu radnych podnosiło na komisjach i sesjach sprawę budowy chodnika wzdłuż Al. Powstańców, z Reguł do Pęcic. Zwracając się do pana Starosty zapytał,  czy w ramach realizacji remontu Al. Powstańców będzie wykonany chodnik, czy ścieżka rowerowa.

Pan Kowalski wyjaśnił, iż w projekcie Powiatu nie jest przewidziany chodnik czy ścieżka rowerowa, jest natomiast przewidziane poszerzenie jezdni do 7,0 m z poboczami asfaltowymi 0,5m szerokości, i utwardzonym poboczem  0,75 m.

Pan Wójt zapytał, dlaczego przy przeprojektowaniu drogi nie został zaprojektowany chodnik, czy ścieżka rowerowa.

Pan Kowalski poinformował, że omawiana inwestycja jest złożona jako wniosek o środki unijne, nic nie można doprojektowywać i zmieniać dopóki wniosek nie zostanie rozpatrzony. Przypomniał, że projekt tej ulicy był robiony dwa lata i wówczas należało zgłosić kwestię budowy chodnika lub ścieżki rowerowej. Problem polega na tym, że nasyp, korona drogi jest bardzo wąska, po poszerzeniu jezdni do 7,0m  nie pozostanie na  koronie wolnego miejsca. Stwierdził, że jeśli gmina chce ewentualnie wybudować ścieżkę niżej za drzewami, za pasem drogi, to starostwo o tym nie decyduje. Może najwyżej zawrzeć porozumienie, aby ścieżkę rowerową umieścić w pasie drogowym. Przypomniał, że takie były rozmowy, czas płynął, wniosek został złożony i w tej chwili nic nie można zmienić.

Pan Wójt poinformował, że w Nadarzynie ze środków unijnych wykonana została droga z chodnikiem.

Pan Kowalski poinformował, że w Strzeniówce chodnik wybudowała gmina Nadarzyn, jedynie starostwo wyremontowało chodnik w Nadarzynie. Jest to jedyny przypadek, gdzie powiat remontuje lub odbudowuje chodniki, wtedy gdy występuje o środki unijne i wniosek jest pozytywnie rozpatrzony.

 

Ad. pkt 5.

Gospodarka Komunalna.

Pan Bryksa poprosił o informację w sprawie zbiórki inkasa, ponieważ przekazywano informację pod koniec roku, że są problemy z jego zbiórką i z dotarciem do mieszkańców. Zapytał, czy umawiając się z nowo wybraną firmą można liczyć na poprawę.

Pan Wójt wyjaśnił, iż zbiórkę inkaso będzie prowadziła ta sama osoba jak dotychczas, plus druga osoba, więc uważa, że już nie będzie problemu z dotarciem do mieszkańców.

Pani Tomczak zapytała jakiego rzędu były kary umowne dla firmy ARKAZEN.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż została naliczona kara w wysokości 14 tys.zł,  oraz wykonanie zastępcze w wysokości 3 190 zł.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie widać gdzie zostały zrealizowane nasadzenia krzewów w ramach zagospodarowania okolic przystanków WKD w Regułach, Nowej Wsi i Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie krzewy będą widoczne na wiosnę.

Pani Zalewska zapytała o niedawno zawartą umowę z WODROL-em na konserwację przepompowni ścieków, czy jest ona uzupełnieniem dla zawartej wcześniej umowy wodociągowo-kanalizacyjnej.

Pan Wójt poinformował, że jest to całkiem nowa umowa.

Pani Zalewska zapytała na jaki okres jest zawarta umowa wodociągowo-kanalizacyjna.

Pan Łuszczyński poinformował, że umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Pani Zalewska zapytała, czy sporządzony został wykaz dróg na których będzie wykonany remont nawierzchni bitumicznej.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż remont będzie wykonany na wszystkich drogach które będą wymagały remontu, gdzie będą dziury.

Pan Bryksa zapytał, czy został już rozstrzygnięty przetarg na roboty porządkowe na terenie Gminy.

Pan Łuszczyński poinformował, że termin składania ofert upłynął 6 marca 2006r.

Pani Zalewska zapytała, czy można inaczej uzgodnić harmonogram firm na roboty porządkowe w sprawie opróżniania koszy ulicznych.

Pan Łuszczyński poinformował, że zwiększono częstotliwość opróżniania koszy i harmonogram można zmienić.

Inwestycje i Remonty.

Pan Chruściak zapytał na jakim etapie jest postępowanie w sprawie udzielenia zamówień publicznych na budowę kanalizacji w Komorowie Wsi i Komorowie, oraz jak wygląda sprawa umowy z właścicielem terenu po SGGW.

Pan Kwietniak poinformował, że przetarg już został ogłoszony, natomiast sprawa umowy z właścicielem terenu po SGGW zostanie uregulowana po dokonaniu zmian w budżecie, potrzebne jest w tej sprawie stanowisko Rady Gminy.

Pan Chruściak zdziwił się, że zostało zgłoszone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego a nie jest załatwiona sprawa podstawowa, czyli zgoda właściciela terenu na przeprowadzenie inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że problemu nie będzie, zgoda właściciela na pewno będzie uzyskana. Sprawa polega na tym ,że w umowie z właścicielem gmina zobowiązuje się, że  po dokonaniu wpłaty, wykona inwestycje w tej ulicy. Nie może podpisać umowy bez zgody Rady Gminy na zmiany w budżecie. Jeżeli będzie sesja rady Gminy i będzie taka zmiana, zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania wpłat mieszkańców.

Pan Chruściak stwierdził, iż sprawa jest odkładana a powinna być zrealizowana w ubiegłym roku, również ze względu na złe doświadczenia we współpracy z właścicielem drogi. Uważa, że należy się liczyć z koniecznością przeprojektowania tej inwestycji.

Pan Zacny zapytał o termin realizacji i zakres budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Targowej.

Pan Kwietnik poinformował, że ścieżka rowerowa i chodnik mają być wykonane do końca  czerwca br.

Pan Zieliński zapytał o zakres chodnika w ul. Targowej.

Pan Wójt wyjaśnił, iż nie będzie on na całej długości ul. Targowej, ponieważ w niektórych miejscach jest bardzo wąsko.

Pan Bryksa zapytał kiedy jest zaplanowany koniec budowy zespołu boisk i lodowiska przy szkole w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że w sensie fizycznym inwestycje te będą zakończone w końcu sierpnia, natomiast odbiór pewnych urządzeń związanych z lodowiskiem może być przeprowadzony dopiero w połowie października, kiedy będzie chłodno.

Geodezja i Rolnictwo

Pan Zacny zapytał, o jakie działki gmina rozpoczęła procedurę pozyskania od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pani Gedymin poinformowała, że chodzi tu o działki, które w planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy, np. w Michałowicach działka przy ul. Topolowej na przepompownie ścieków, rowy odwadniające, drogi.

Pan Bryksa zapytał, na jakim etapie jest gmina w sprawie usunięcia urządzeń wodociągowych - studni głębinowej, na działce prywatnej mieszkańca Granicy.

Pani Gedymin poinformowała, że gmina stoi na stanowisku, iż może odkupić część działki pozostawiając wjazd na jej tylnią część o szerokości 4,5m. Strefa ochronna wokół stacji mieści się w granicach działki i pozostaje  jeszcze odpowiedni wjazd na tę działkę. Strona przeciwna żąda zamiennej działki budowlanej lub odszkodowanie za jej użytkowanie i zdjęcia wszystkich gminnych urządzeń. Natomiast działki sprzedać nie chce tłumacząc, że jest to majątek rodowy.

Pan Chruściak uważa, że jest to bardzo ważna sprawa dla gminy i liczy na silną reprezentację Gminy na rozprawie sądowej w tej sprawie.

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne.

Pan Zieliński zapytał o przebieg nowej linii WKD przez Opacz do Janek.

Pan Wójt poinformował, iż jeden z wariantów zaproponowanych przez władze kolejowe przewiduje przebieg nowej, jednotorowej linii kolejki WKD z Salomei do Janek przez Opacz Kolonię. Rozpatrywany jest też drugi wariant odchodzący od istniejącej linii w kierunku Janek za Michałowicami i przechodzący przez wieś Sokołów. Żaden z tych wariantów nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i tym samym nie uzyskał akceptacji władz Gminy. Do rozpatrywania tego pomysłu wrócimy podczas prac nad zmiana Studium.

Pan Chruściak zapytał, czy w trakcie uchwalania projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru wsi Komorów można wydzielić część terenów tak, aby dla obszaru, dla którego rozwiązano pozytywnie wszystkie sprawy wynikające z wnoszonych zarzutów  uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego, a w pozostałej części czekać na dalsze ustalenia z właścicielami gruntów.  

Pan Sobol poinformował, że jest to oczywiście możliwe. Jednak w chwili obecnej uchwalenie planu jest jeszcze niemożliwe w związku z tym, że do chwili obecnej do Urzędu Gminy nie wpłynęła jeszcze odpowiedź Marszałka Województwa Mazowieckiego (uzgadniana z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych) na wystąpienie o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Pan Bryksa zapytał o treść zarzutów.

Pan Sobol poinformował, że projekt planu składa się właściwie z dwóch osobnych, zupełnie nie połączonych obszarów. Jednym z nich jest niewielki teren ograniczony ulicami Norwida, Kaliszany i Filmową. W tym rejonie projektowana jest od 1992r. droga łącząca ul. Turystyczną i Norwida. W planie z 1992r. przebieg drogi nie był ustalony, oznaczono go przerywanymi liniami. W projekcie planu wykonanym obecnie zaproponowano konkretny przebieg drogi. Do tej chwili jednak nie udało się uzgodnić go ze wszystkimi właścicielami działek. Każda zmiana dokonana na wniosek jednej z osób składających zarzuty oprotestowana była przez inną. Obecnie rozwiązanie sytuacji jest praktycznie niemożliwe.

Kultura, sport i sprawy społeczne.

Pan Bryksa zapytał co wynikło ze spotkania z organizacjami pozarządowymi w sprawie ustalenia wspólnego programu w zakresie imprez o charakterze sportowym.

Pan Wójt poinformował, że ustalono zakres przedsięwzięć oraz ogłoszono w tej sprawie konkurs. Następnie poinformował, że organizacje pozarządowe zgłosiły swoje zamiary w zakresie organizacji imprez.

Pan Chruściak poprosił o więcej informacji na temat Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pan Wójt poinformował, że jest to pierwsze ze spotkań w tym cyklu. Odbyło się w Nowej Wsi, kolejne będzie w Michałowicach i Komorowie i Pęcinach.

Pan Chruściak poprosił o większe rozpragowanie następnych spotkań.

Sprawy różne.

Brak uwag

 

Ad. pkt 5.

Brak uwag.

 

Ad. pkt 6.

Pan Wójt poinformował, że 25 marca odbędzie się uroczyste otwarcie sali sportowej przy szkole w Nowej Wsi. Potwierdził przybycie Marszałek Województwa Mazowieckiego. Następnie poinformował, że gmina Michałowice uzyskała certyfikat za udział w akcji  „Przejrzysta Polska”  w 2005 roku. Poinformował, że bardzo dużo pracy włożyli pracownicy urzędu w szczególności pani Sekretarz Idzikiewicz i pani Pawłowska. Poinformował, że dzień 4 marca jest bardzo szczęśliwy dla naszej Gminy, ponieważ pierwszy raz zapisał się w historii naszego urzędu, pewno w najbliższym czasie w formie uchwały Rady Gminy będzie to dzień pracownika samorządowego naszej Gminy.

Poinformował, że należy zaktualizować Strategię Rozwoju Gminy Michałowice, Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletnie Plany Inwestycyjne oraz Analizy Budżetowe Gminy.

 

Ad. pkt 7.

Pan Sierak poprosił o przekazywanie oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia br. Następnie poinformował, że przygotował stanowisko w sprawie skargi na czynności Wójta przesłanej przez pana M. Dybowskiego, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów, prosząc o wykreślenie w pkt 1 w ostatnim zdaniu, wyrażenia „przez Zarząd Osiedla”.

Pan Bryksa stwierdził, że w pkt. 1 pan Przewodniczący zaproponował zapis w formie w jakiej wypowiedział się pan Wójt, natomiast nie ma w ogóle informacji o roku 2003. Uważa, że rada powinna zbadać, czy w 2003 roku odbyły się zebrania, czy była uchwała, czy były wydatkowane środki. Odnośnie pkt. 2 zapytał, kiedy zwołane zostały dwa zebrania mieszkańców i ile takich zebrań powinno być zwołanych, widzi w tej odpowiedzi niejasność. Uważa, że rada nie powinna podejmować odpowiedzi na skargę wniesioną na postępowanie Wójta w formie takiej, w której cytuje wypowiedzi Wójta. Ma wątpliwość w tej sprawie, uważa, że należy wiedzieć, co się głosuje.

Pan Sierak przypomniał, że Rada Gminy podczas poprzedniej sesji analizowała sprawę i podjęła decyzję o nie kierowaniu jej do zbadania przez Komisję Rewizyjną.  Odbyła się wówczas dyskusja, a podczas bieżącej sesji ma nastąpić wyłącznie przyjęcie stanowiska rady, którego projekt, na podstawie zapisów protokołu, opracował zgodnie z wolą rady jej Przewodniczący. Przypomniał, że sprawę o podobnym charakterze Komisja Rewizyjna badała w ostatnim czasie. Rada Gminy przyjęła wówczas wyjaśnienia pana Wójta, wnioskując równocześnie by w przyszłości przestrzegał zapisów statutów sołectw i osiedli.

Pani Zalewska zapytała, czy pan Wójt podtrzymuje wypowiedź z poprzedniej sesji i w jakim trybie dokona wyjaśnień czy sprostowań, niezależnie od tego co pan Przewodniczący zaproponuje, czy przegłosowanie tego stanowiska, czy też nie.

Pan Sierak przypomniał, że dyskusja odbyła się już na ten temat  i poprosił o zgłaszanie uwagi do treści projektu odpowiedzi.

 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem odpowiedzi skierowanej na skargę pana Dybowskiego z przedstawioną autopoprawką.

Za przyjęciem  - 7

Przeciw            - 2

Wstrzymało się - 3

Rada treść odpowiedzi przyjęła.

 

Ad. pkt 9

Pani Zalewska poprosiła o odpowiedź na wniosek z grudnia, w sprawie zagospodarowania obszaru w Pęcicach, oraz zapytała czy powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Pęcickiej. Stwierdziła, że warto by było pomyśleć o tej ścieżce rowerowej od ul. Ireny w kierunku Pęcic. Następnie zapytała, czy została przygotowana organizacja ruchu w Osiedlu Komorów.

Pan Sobol poinformował, że podczas obecnej sesji przystąpiono do sporządzania nowego studium uwarunkowań. W tej chwili każde działanie związane z planowaniem musi być zgodne ze studium.

Pan Wójt poinformował, że właściwie adresatem drugiego pytania powinno być starostwo, ponieważ gmina budując chodniki , ścieżki rowerowe w pasie drogowym powiatu, wykonuje nie własne zadanie. Stwierdził, że o bezpieczeństwo pieszych starostwo wogóle nie dba, czego przykładem jest zaprojektowany kawałek drogi z Pęcic do Reguł, bez chodnika. Następnie wyraził ubolewanie, że pani radna Zalewska nie wsparła tej sprawy na spotkaniu z panem Starostą. W sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pęcickiej nie może nic powiedzieć, ponieważ grunt jest własnością prywatną wzdłuż ul. Pęcickiej, natomiast poinformował, że wykonywany jest projekt ścieżki rowerowej na terenie gminy, na ul. Ireny. 

Pan Łuszczyński poinformował, że nowy plan organizacji ruchu dla Komorowa nie jest opracowany.  

Pani Tomczak zapytała, kiedy będzie ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły w Komorowie, w związku z kończącą się w tym roku kadencją dyrektora tej szkoły.

Pan Wójt poinformował, że pierwszy raz słyszy, że kończy się kadencja dyrektora szkoły w Komorowie. Dyrektor szkoły w Komorowie pełni swoją funkcję i sprawa zakończenia pracy przez dyrektora szkoły nie jest sprawą pierwszoplanową.

Pani Dymura dyr. Szkoły w Nowej Wsi poinformowała, że 25 marca jest to święto całej Gminy Michałowice z powodu wybudowania hali sportowej, jest to również święto 45-lecia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Zaprosiła wszystkich bardzo serdecznie na tę uroczystość.

Pan Bryksa poinformował, że na sesji w dniu 14 grudnia 2005 r. pan Wójt zobowiązał się o przekazanie informacji na jakie inwestycje zostały przeznaczone środki finansowe uzyskane ze sprzedaży działki w Granicy przy ul. Cisowej. Ponieważ do tej pory nie uzyskał odpowiedzi, dlatego zapytanie to złożył w formie interpelacji.

Następnie stwierdził, że nie powinno być jakichkolwiek popołudniowych posiedzeń komisji w środę popielcową. Zdarza się to po raz kolejny w tej kadencji. Poprosił o zwrócenie na to uwagi. Następnie poprosił o posprzątanie ul. Matejki w Komorowie.

Wracając do sprawy bezpieczeństwa i wypowiedzi pana Chruściaka, stwierdził, że nie było w jego wypowiedzi kwestionowania zasadności organizacji punktu przyjęć dzielnicowych. Zaproponował alternatywną propozycję, która nie miała by ograniczyć służby patrolowej którą pełnią policjanci.

Następnie przypomniał, iż pod koniec ubiegłego roku zdjęto z wpływów budżetowych sumę 200 tys. zł z opłat za odprowadzenie ścieków. Dowiedział się z komentarza, że dużą przyczyną tego jest problem z inkasem, że nie ma wydolności zbiórki inkasa. Złożył wniosek, który podyktowany jest nie tylko jego osobistym doświadczeniem ale wielu osób które zna. Następnie stwierdził, że na swojej posesji ma podłączoną kanalizację już od dwóch lat, gdzie zgodnie z uzyskaną informacją od wykonawcy, ma prawo ją użytkować. Natomiast do chwili obecnej nie ma podpisanej umowy z Urzędem Gminy Michałowice, mimo kilkakrotnego monitowania tej sprawy w urzędzie. Stwierdził, że do tej pory nie poniósł żadnej opłaty za zrzut ścieków i wie że ten problem nie jest jednostkowy. Następnie zawnioskował o zlecenie Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy zbadania problemu; pobierania opłat od mieszkańców za odprowadzanie ścieków, problemu podpisywania umów, kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni MPWiK w Pruszkowie, oraz ewentualnego uszczuplenia wpływów do budżetu gminny z tytułu opłat za ścieki, wskutek długotrwałego niepodpisywania umów z właścicielami posesji przyłączonych do sieci.

Pan Wójt zapytał komu pan radny zgłaszał ten problem.

Pan Bryksa poinformował, że chętnie z panem Wójtem na ten temat porozmawia, ale nie w tej chwili.   

Pan Wójt poinformował, że informacja w sprawie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży działki w Granicy była już udzielana na Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Budżetu i na sesji Rady Gminy Michałowice  w punkcie informacje Wójta Gminy o przedłożonym projekcie uchwały rady Gminy w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok. Przypomniał, że środki finansowe zostały przeznaczone na remont ul. Łąkowej, Jodłowej w Komorowie, Kolejowej, Kotońskiego w Komorowie, budowę chodnika w ul. Waldemara w Komorowie. Pozostała kwota na zakup działki pod parking przy szkole w Nowej Wsi. W sprawie umów na kanalizację sprawa zostanie zbadana jak to się stało, że po podłączeniu kanalizacji nie została podpisana umowa z mieszkańcami.

Pan Zacny zaproponował zbadanie tej sprawy przez pana Wójta i przedstawienie jej radzie, która zdecyduje o skierowaniu, lub nie do Komisji Rewizyjnej.

Pan Bryksa uważa, że jest to poważny problem dotyczący uszczuplenia dochodów Gminy. Stwierdził, że pan Wójt na pewno będzie sprawę skrupulatnie badał, natomiast inną kwestią jest to, jak to ma się do nadzoru Rady Gminy nad działalnością Wójta Gminy i dlatego postawił taki wniosek i poprosił o jego przegłosowanie. Stwierdził, że nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Komisja Rewizyjna wykorzysta materiał pana Wójta w tej sprawie.

Pan Zacny zaproponował ponownie, aby zaczekać do następnej sesji na wyjaśnienia pana Wójta w tej sprawie.

Pan Bryksa stwierdził z nadzieją, że na następnej sesji ten wniosek zostanie bez przypominania ponownie rozpatrzony.

Pan Zacny zaproponował, aby pierwszą komisją zapoznaną z wynikami wyjaśnień była Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Pan Chruściak poprosił o interwencję w sprawie zasypywania oczka wodnego za ulicą Sanatoryjną, którą sprawę pod koniec roku zgłaszał sołtys wsi Komorów, pan Listosz i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Następnie zaproponował, aby gmina posprzątała wysypisko które powstało na łąkach nad Utratą, a później obciążyła kosztami właściciela tego terenu, ponieważ fałdy śmieci są coraz większe. Następnie zapytał jak wygląda, na jakim jest etapie sprawa placu przy ul. Wiejskiej, zabudowanego budynkiem należącym do Spółdzielni „Michałowiczanka”.

Pan Wójt wyjaśnił, iż w pierwszej zgłaszanej sprawie toczy się postępowanie administracyjne. Natomiast zasypywanie oczka jest zgodne z prawem, jeśli nie jest to woda przepływowa, nie powoduje zmiany  spływu i jest się właścicielem gruntu. W sprawie wysypiska na łąkach prowadzona jest procedura administracyjna, która powinna doprowadzić do uprzątnięcia. Natomiast w sprawie działki przy ul. Wiejskiej przypomni się w tej sprawie Prezesowi tej spółdzielni.

Pan Zacny zapytał o przetarg w ul. Rynkowej oraz o sprawy projektowe przedszkola w Michałowicach. Następnie poprosił o wywiezienie z rynku w Michałowicach gliny i części betonowych.

Pan Wójt wyjaśnił iż przetarg w ul. Rynkowej zostanie opóźniony o dwa miesiące ze względu na konieczność przełożenia instalacji gazowej w tej ulicy. Z centrum Michałowic zostanie wywieziona ziemia przez firmę która tam ją zrzuciła. W sprawie przedszkola w Michałowicach sytuacja jest taka, że dokumentacja jest w trakcie realizacji i powinna być już złożona.

Pan Zieliński zapytał o wizje chodnika w ul. Środkowej, oraz w sprawie przejeżdżającego autobusu przez Opacz.

Pan Wójt poinformował, że w maju może być wykonana inwestycja jeśli jest na nią dokumentacja,  ponieważ nie jest to wielka kwota. W sprawie autobusu przejeżdżającego przez Opacz, lokalizacja przystanków jest już uzgodniona. Natomiast sprawa opłat będzie negocjowana.

Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXIX sesji rady Gminy.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 26.07.2006 14:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 53
Autor: Marcin Walichnowski