Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:13

Uchwała XXXIX/347/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z 9 lipca 1999r. dla obszaru Gminy Michałowice w granicach administracyjnych.

2.      Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się linią przerywaną na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustala się, że zmiana studium będzie uwzględniać uwarunkowania i określać kierunki zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Marcin Walichnowski