Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 14:11

Uchwała XXXIX/348/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r.

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 1144 położoną w obrębie wieś Granica nadać nazwę "Pogodna". Przebieg "ulicy Pogodnej" określa mapa stanowiąca załącznik nr 1

do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Istniejącej drodze stanowiącej działki ewidencyjne nr nr 309, 317 i 342 położone w obrębie wieś Michałowice Wieś nadać nazwę „Zgody”. Przebieg „ulicy Zgody” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 14:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Marcin Walichnowski