Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.04.2007 11:15

Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ul Głównej w Nowej Wsi”.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Udziela się z budżetu Gminy Michałowice  pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul Głównej w Nowej Wsi”
 
§ 2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 700 000 zł, (słownie: siedemset tysięcy zł).
 
§ 3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 27.04.2007 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta