Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.07.2007 12:53

Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 157/7, 160/8, 161/7, 168/6, 171 i 189, położonej w obrębie wieś Michałowice Wieś, gmina Michałowice nadać nazwę „Błękitna”. Przebieg „ul. Błękitnej” określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 784, położonej w obrębie wieś Reguły, nadać nazwę „Baśniowa”. Przebieg „ul. Baśniowej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.      Istniejącej drodze stanowiącej dz. 422/6, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, nadać nazwę „Małego Księcia”. Przebieg „ul. Małego Księcia” przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4.      Istniejącej drodze stanowiącej dz. 754, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Opacz Kolonia, nadać nazwę„Willowa”. Przebieg „ul. Willowej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Data publikacji: 02.07.2007 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta