Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.08.2007 15:47

Uchwała Nr XII/65/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/52/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ul Głównej w Nowej Wsi”.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W § 2 uchwały Nr IX/52/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ul Głównej w Nowej Wsi”, kwotę 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy zł) zastępuje się kwotę   980 000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy zł).
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 29.08.2007 15:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta