Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2007 10:21

Uchwała Nr XIV / 78 /2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Michałowice
Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, w wysokości 30 %.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXXII/197/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2000 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 06.11.2007 10:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 113
Autor: Dariusz Ruta