Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2007 09:21

Uchwała Nr XIV/76/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 roku.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dokonać w głosowaniu tajnym wyboru:
1)      ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie w osobach:
a)      Elżbieta Teresa Drachal                            ur. 21.11. 1945
b)      Alicja Margarita Jodełka                          ur. 09.09.1944 r.
c)      Janina Łysoniewska                                  ur. 20.11.1940 r.
2)      ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych             w osobie:
a)      Krystyna Maria Mysłowska Sancewicz   ur. 19.08.1943 r.
3)      ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w osobach:
a)      Beata Mariola Adamska                           ur. 21.08.1965 r.
b)      Waldemar Ćwilichowski                          ur. 04.04.1957 r.
c)      Zofia Karolewska                                     ur. 02.10.1946 r.
d)     Teresa Kawińska                                      ur. 01.10.1945 r.
e)      Andrzej Krauze                                        ur. 04.10.1946 r.
f)       Magdalena Katarzyna Olesińska              ur. 02.11.1962 r.
g)      Jadwiga Urbańska                                    ur.07.07.1950 r.
h)      Alicja Zarzycka                                        ur. 06.05.1968 r.
4)      ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w osobie:
a)      Hanna Elżbieta Mąkal                              ur. 18.11.1955 r.
 
§2.
Protokoły komisji skrutacyjnej z tajnych głosowań stanowią integralną część uchwały.
 
§3.
Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania Prezesom Sądów: Okręgowego w Warszawie i Rejonowego w Pruszkowie list wybranych ławników.
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Data publikacji: 06.11.2007 09:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 32
Autor: Dariusz Ruta