Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2007 10:27

Uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości gminnej położonej we wsi Sokołów gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 252 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na obciążenie prawem użytkowania jako ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 208/2 o pow. 0,16 ha położoną w obrębie ew. wieś Sokołów gm. Michałowice, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr 32571.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.11.2007 10:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta