Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2007 11:26

Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 88/2, położonej w obrębie wieś Pęcice Małe, gmina Michałowice nadać nazwę „Zielona Polana”. Przebieg „ul. Zielona Polana” określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 776, położonej w obrębie wieś Reguły, gmina Michałowice nadać nazwę „Calineczki”. Przebieg „ul. Calineczki” przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Data publikacji: 06.11.2007 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta