Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2007 11:35

Uchwała XIV/83/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, gmina Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
Uchwale Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, gmina Michałowice § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1 „Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 618/3, 619/3, 1103, 643/5, 644/1, 639/3, 639/2, 640/1, 649/1, 650/1 oraz 702/6, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „ul. Cyprysowa”. Przebieg „ul. Cyprysowej” ” przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 06.11.2007 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta