Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2008 11:43

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.
Projekt
Uchwała Nr / /2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia ___________2008 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 27.03.2008 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta