Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.10.2014 14:23

Projekt uchwały

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok.
Projekt
 
Uchwała Nr     /    /2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia ___________2008 r.
 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowych  kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust 1 pkt. 2 i art. 83 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)  - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.        Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok w łącznej wysokości do kwoty 13 293 500 zł.
2.        Źródłem spłaty kredytów i pożyczek będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
3.        Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2009 nie dłużej niż do roku 2015 włącznie.
 
§ 2
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonych kredytów poprzez wystawienie weksli własnych „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 10.10.2014 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4