Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2008 09:34

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice

Projekt

UCHWAŁA Nr___________

Rady Gminy Michałowice

z dnia   .....................     

 

w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków( Dz. U. z 2006r. nr 123, pozycja 858 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust.2 pkt.15   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 ) Rada Gminy uchwala , co następuje:    

 

REGULAMIN

zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice,zwany dalej „Regulaminem”                                                                                                                                                         

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

§1. 

1. Regulamin określa zasady, formy i tryb świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozostającej w zarządzie Gminy Michałowice.

2. Regulamin nie narusza przepisów uchwały Nr LXiX.20064/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie m.st Warszawy, gmin : Michałowice, Nieporęt , Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków ( Dz.Urz. Woj. Mazow. Nr 66, poz. 2150)

3.Regulamin uwzględnia przepisy :    

1)            ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.),    

2)            ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(jedn. tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858z późn. zm),zwana dalej „Ustawą”    

3)            rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417).    

4)            ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm)    

5)            rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70)    

6)            rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2002 r., Nr 127, poz. 886),     7)            ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z późn. zm.)    

8)            rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 r. Nr 136 poz. 964)    

9)            ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z późn. zm.)

10)            rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 1799)11)            Kodeksu cywilnego.

4.     Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)    Dostawca usług – podmiot wykonujący określone w ustawie zadania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych pozostających w zarządzie Gminy Michałowice, w tym jednostka organizacyjna Gminy Michałowice,

2)    inwestor - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą inwestycji,

3)     odbiór techniczny - czynność, której celem jest stwierdzenie, czy urządzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne zostały wykonane zgodnie z wydanymi przez Dostawcę usług warunkami technicznymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

4)    odbiór końcowy - czynność, której celem jest stwierdzenie, czy spełnione są techniczne i formalno-prawne warunki przejęcia przez Dostawcę usług do eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, wykonanych przez inwestora; czynność tę poprzedza dokonanie odbioru technicznego urządzeń,

5)    wodomierz odliczający - wodomierz zainstalowany za wodomierzem głównym na instalacji Odbiorcy usług, na jego wniosek i koszt,

6) okres obrachunkowy - przyjęty w umowie okres dokonywania kolejnych rozliczeń na podstawie odczytów ilości pobranej wody wskazanej na wodomierzu i/lub ilości odprowadzonych ścieków wykazanych na urządzeniu pomiarowym, a także rozliczeń ryczałtowych,

7) wykonawca – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie budowy przyłączy i sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

8) studzienka rewizyjna - studzienkę kanalizacyjną wykonaną według Polskiej Normy PN-B-10729 służącą do kontroli jakości odprowadzanych ścieków i do czyszczenia przyłącza kanalizacyjnego,

9)     Odbiorca usług - każdego, kto na podstawie pisemnej umowy z Dostawcą usług korzysta z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

10)      odprowadzanie ścieków – usługę polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (komunalnych) prowadzoną przez Dostawcę Usług lub świadczoną za jego pośrednictwem.

11)      przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy usług z siecią, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości gruntowej

12)       przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

13)      sieć kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Dostawcy usług,

14)      sieć wodociągowa - przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu Dostawcy usług

15)      ścieki, odpowiednio:

a)     ścieki bytowe - ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

b)     ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

c)      ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu,

d)     wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,

e)     wody gruntowe - podskórne i drenażowe z odwodnienia obiektów oraz wykopów wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.

16)      taryfa- zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowice oraz warunki ich stosowania.

17)      urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

18)      urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzące ilość odprowadzanych ścieków.

19)      urządzenia wodociągowe- ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.            

20) właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego.

21) wodomierz główny - urządzenie mierzące ilość pobranej wody, zainstalowane na każdym przyłączu wodociągowym.

 

Rozdział II

Warunki techniczne dostawy wody i odbioru ścieków 

§ 2. 

1. Indywidualne warunki techniczne dostawy wody i odbioru ścieków sprecyzowane są w warunkach technicznych przyłączenia. Warunki ogólne dostawy wody i odprowadzania ścieków określają przepisy prawa i przywołane w nich polskie normy techniczne.

2. Przyłączenie do sieci następuje na zasadach określonych w umowie o przyłączeniu, po spełnieniu warunków określonych przez Dostawcę usług.

3. Dostawca usług na wniosek osoby fizycznej lub prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub korzystającej z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w ciągu 30 dni wydaje warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Do wniosku tego należy dołączyć:

1)      mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym uzbrojeniem nad i podziemnym,                                                              2)      koncepcję zagospodarowania terenu dla nowoprojektowanych obiektów.

3)      zapotrzebowanie wody w dm3/s na cele socjalno-bytowe, technologiczne oraz p.poż. i/lub ilość odprowadzanych ścieków w dm3/s.

4.     Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, które powinny być spełnione w dokumentacji technicznej obiektu, ważne są trzy lata.

5.     Dokumentacja techniczna opracowana, na podstawie warunków, o których mowa w ust. 4, wymaga przedłożenia Dostawcy usług, który ma obowiązek zająć stanowisko w sprawie przedłożonej przez Odbiorcę usług dokumentacji technicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej złożenia. Do projektu należy dołączyć:

1)     uzgodnienie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu,

2)     dokument potwierdzający prawo inwestora do nieruchomości.

6.     Odbiorca usług, przystępując do realizacji urządzeń i/lub przyłączy związanych z zaopatrzeniem nieruchomości w wodę i/lub odprowadzaniem z niej ścieków, wykona powyższy zakres pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru, który reprezentuje Dostawcę usług zgodnie z zawartą umową o przyłączeniu.

7.     Dostawca usług :

1)     w ramach pełnionego nadzoru technicznego nad budową kontroluje (nieodpłatnie) prawidłowość realizacji robót zgodnie z zawartą umową o przyłączeniu,

2)     po prawidłowym wykonaniu przez Odbiorcę usług (inwestora) zakresu robót wynikających z dokumentacji technicznej przejmuje od Odbiorcy usług kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z zawartą umową o przyłączeniu.

3)     spisuje protokół odbioru technicznego wybudowanych urządzeń i przyłączy, a w przypadku przekazania tych urządzeń i przyłączy do jego eksploatacji lub na stan majątkowy, również protokół odbioru końcowego, będący podstawą odrębnie zawieranej umowy o przekazaniu urządzeń i przyłączy wraz z kompletną dokumentacją techniczną.  

 

Rozdział III

Dostawa wody 

§ 3. 

Dostawca usług ma obowiązek:

1) na podstawie umowy zawartej na dostawę wody, dostarczyć Odbiorcy usług wodę o odpowiednim ciśnieniu, nie niższym niż 0,25 MPa, mierzonym na sieciach i przyłączach wodociągowych będących w eksploatacji Dostawcy usług i jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej i przyłączy będących w eksploatacji Dostawcy usług oraz dokonywać na własny koszt niezbędnych napraw a także usunięcia na koszt Odbiorcy usług powstałych z jego winy uszkodzeń – po bezskutecznym upływie terminu określonego w skierowanym do niego wezwaniu,

3) ogłosić zatwierdzone taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w miejscowej prasie, lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy Michałowice,

4) w przypadku niepodjęcia stosownej uchwały w wymaganym terminie lub w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf ogłosić taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w miejscowej prasie w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed dniem wejścia ich w życie,

5) realizować zadania określone w Regulaminie pod warunkiem, że Odbiorca usług zapewni:           

a) użytkowanie instalacji wodociągowej w sposób wykluczający możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej w szczególności utrzymanie właściwej sprawności armatury odcinającej (zasuwy, zawory) oraz wyeliminowanie niebezpieczeństwa wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody zimnej lub ciepłej z instalacji wewnętrznej poprzez zainstalowanie na wewnętrznych instalacjach wodociągowych zaworów zwrotnych antyskażeniowych;           

b) zgodę na montaż tabliczki informacyjnej w celu oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej - na ścianie zewnętrznej budynku lub innym punkcie stałym,          

c) dostęp do wodomierza głównego i wodomierzy odliczających,

6) zainstalować na własny koszt[1] oplombowany wodomierz główny wraz z zaworami na nowych i istniejących przyłączach wodociągowych, będących po odbiorach technicznych Dostawcy usług, do 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby montażu przez Odbiorcę usług lub Inspektora Nadzoru Dostawcy usług,

7) pokrywać koszty utrzymania wodomierza głównego wraz z zaworami,

8) wymienić nieodpłatnie wodomierz główny:                     

a) przed upływem okresu legalizacji,                     

b) w przypadku samoistnego uszkodzenia,                     

c) w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby Dostawcy usług jego uszkodzenia w terminie do 6 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia,  

9) zdemontować wodomierz główny, na nieczynnym przyłączu wodociągowym w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia,

10) kontrolować funkcjonowanie wodomierza głównego w przypadku podejrzenia jego nieprawidłowego działania,

11) na pisemny wniosek Odbiorcy usług, zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Obwodowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań, i w przypadku stwierdzenia przez w/w Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany,

12) nieodpłatnie udostępnić zastępcze punkty poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody określonych w § 4 pkt 4 oraz § 8§ 4. Dostawca usług ma prawo:

1) podejmować stosowne działania prawne w przypadku, gdy Odbiorca usług nie wykonuje należycie umowy, a w szczególności:              

a) używa wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową    zawartą z Dostawcą usług,              

b) odsprzedaje wodę, chyba, że zawarta z Dostawcą usług umowa tak stanowi,              

c) pobiera wodę przed wodomierzem głównym,              

d) wykorzystuje sieć wodociągową bądź wewnętrzną instalację wodociągową do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem ( np. do uziemiania urządzeń elektrycznych),              

e) czerpie wodę z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów,               

f) podłącza do instalacji wodociągowej- bez zgody Dostawcy usług instalacje sąsiednich nieruchomości,               

g) podłącza do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacje pobierające wodę z innych źródeł bez zgody Dostawcy usług i Inspekcji Sanitarnej,               

h) łączy instalację wodociągową bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji wodociągowej np. z kotłami parowymi i urządzeniami technologicznymi itp., 

i) pobiera wodę na cele nie związane z gaszeniem pożarów poprzez otwarcie zaplombowanego zaworu przelotowego na obejściu pożarowym, 

j) nie wnosi opłat za świadczone usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków,

k) posadawia obiekty lub elementy małej architektury (np. unikalną roślinność, drzewa, pawilony itp.) na trasie istniejącego przyłącza: w przypadku posadowienia obiektów na trasie istniejącego przyłącza; Odbiorca usług poniesie wszelkie koszty związane z ich usunięciem oraz zostanie obciążony kosztami zaistniałej z tej przyczyny awarii.
2) dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym włącznie, oraz przyłącza kanalizacyjnego do studzienki rewizyjnej,

3) dokonać sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, 
4) dokonać odcięcia dostawy wody jeżeli:

a) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania wezwania w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c) został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach głównych i/lub wodomierzach odliczających,

5)wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego i/lub wodomierzy odliczających zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę usług, odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu; pracownicy Dostawcy usług mogą wykonywać ww. czynności na podstawie posiadanej legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, które okazują na żądanie Odbiorcy usług.

 

§ 5. 

Odbiorca usług,stosujący się do przepisów prawa, w tym ustaleń niniejszego Regulaminu ma prawo:

1) domagać się dostawy wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości oraz właściwym ciśnieniu wg. norm określonych w obowiązujących przepisach i zgodnie z zawartą umową, 

2) zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonywania usług przez Dostawcę usług w tym dotyczące wysokości opłat naliczonych za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

3) do odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem oraz użytkowaniem urządzeń zaopatrzenia w wodę powstałe z przyczyn zależnych od Dostawcy usług,

4) do określonych w umowie bonifikat w przypadku niedotrzymania warunków umowy o dostawę wody zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,

5) domagać się wskazania zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody przewidzianych w Regulaminie.§ 6. Odbiorca usług ma obowiązek:

1) wybudować na własny koszt przyłącze wodociągowe oraz podłączyć budynek mieszkalny lub inny obiekt, w czasie jego budowy, odbudowy lub podczas remontu kapitalnego do sieci wodociągowej. Podłączenie może być wykonane wyłącznie na podstawie projektu i na warunkach określonych przez Dostawcę usług, przez dowolnego wykonawcę posiadającego wymagane do tego uprawnienia,

2) wybudować studzienkę wodomierzową lub przeznaczyć odpowiednie pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza głównego oraz utrzymywać to pomieszczenie w należytym stanie czystości. Pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa winny być zabezpieczone przed napływem wody opadowej i gruntowej, możliwością mechanicznego uszkodzenia wodomierza głównego, jego zamarznięciem lub kradzieżą,

3)  umożliwić pracownikom Dostawcy usług wstęp na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu określonym § 4 pkt 5

4) przechowywać klucze do pomieszczeń, w których są zamontowane wodomierze u gospodarza domu lub osoby zamieszkałej możliwie blisko tych pomieszczeń; informacja o miejscu przechowywania klucza powinna być wywieszona na widocznym miejscu,

5) na własny koszt utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym: przyłącze i wewnętrzną instalację wodociągową za zaworem za wodomierzem główny oraz chronić instalację wodociągową oraz studzienkę wraz z wodomierzem przed skutkami niskich temperatur,

6) zagospodarowywać teren nad przyłączem wodociągowym do wodomierza głównego w sposób umożliwiający Dostawcy usług szybkie i bezkolizyjne usunięcie awarii na tym odcinku, wykluczające powstawanie nieuzasadnionych szkód gospodarczych,

7) uzgadniać z Dostawcą usług wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej jak również inne zamierzenia, w wyniku których może nastąpić zmiana ilości i przeznaczenia wody, 

8) zawiadomić o mającej nastąpić zmianie zużycia wody na inne cele niż ustalone w umowie,

9) pokryć koszty ponownego przyjazdu pracowników Dostawcy usług w przypadku braku możliwości wykonania prac wymienionych w pkt. 3 w uzgodnionym z Odbiorcą usług terminie z winy Odbiorcy usług

10)      zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsce, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,

11)      pokryć koszty wymiany wodomierza głównego, który został uszkodzony mechanicznie albo na skutek niskich temperatur z winy Odbiorcy usług oraz pokryć koszt wodomierza i montażu w przypadku jego kradzieży,

12)      pokryć koszty wykonanej na zlecenie Odbiorcy usług ekspertyzy wodomierza głównego w przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdziła jego prawidłowe działanie,

13)      zamontować zawór, za wodomierzem głównym dla własnych potrzeb,

14)      zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w terminie do 5 dni od dnia podłączenia nieruchomości do sieci gminnej,   

15)      terminowo uiszczać należności za dostarczone usługi.

 

§ 7. 

Odbiorcy usług zabrania się:

1) pobierania wody przed wodomierzem głównym,

2) zmiany lokalizacji wodomierza głównego,        

3) zmiany lokalizacji wodomierzy odliczających bez uprzedniego uzgodnienia z Dostawcą usług,        

4) naruszania plomb na wodomierzu głównym i wodomierzach odliczających oraz na zaworach przy wodomierzach,         

5) pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe,         

6) podłączania do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacji pobierającej wodę z innych źródeł bez zgody Dostawcy usług i Inspekcji Sanitarnej,

 

§ 8. 

Dostawca usług może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody w następujących przypadkach:

1)    wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających odpowiednio: dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

2) braku wody na ujęciu,

3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, 

4) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych,

5) uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącego niebezpieczeństwem,

6) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

7) klęsk żywiołowych,

8) gdy Odbiorca usług nie wykonuje należycie umowy. 

 

§ 9. 

1.Dostawca usług odpowiada za normalne (dające się przewidzieć) następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego ciśnienia wody. W szczególności:                    

1)      Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawie wody jeżeli te przerwy lub ograniczenia nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.                    

2)      Dostawca usług odpowiada za skutki wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego ciśnienia wody spowodowanego przyczynami wymienionymi w Regulaminie z wyłączeniem tych, gdzie przyczyna przerwania ciągłości dostawy usług leży po stronie Odbiorcy usług.

2.Dostawca usług ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych-ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób:

1)     przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza - przed przystąpieniem do wymiany,

2)      gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody,

3)     gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co najmniej 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody. zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas trwania przerwy.

3.W przypadku zaistnienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, Dostawca usług natychmiast powiadania o powyższym fakcie Odbiorców usług na terenie objętym awarią, podając przewidywany czas usuwania awarii. Usunięcie awarii nastąpi z zachowaniem należytej staranności i podjęciem działań maksymalnie ograniczających uciążliwość dla Odbiorcy usług.

4.W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Dostawca usług ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Dostawcy usług z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług,

 

Rozdział IV.

Odprowadzanie ścieków 

§ 10. 

Dostawca usług ma obowiązek:

1)           przejąć do sieci kanalizacyjnej ścieki bytowe, przemysłowe oraz komunalne o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa od Odbiorców usług na podstawie zawartej z nimi umowy wg. zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w niniejszym rozdziale,

2)           dokonywać niezbędnych napraw i innych zabiegów eksploatacyjnych sieci pozostającej w posiadaniu Dostawcy usług.

3)           zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych, przekazanych Dostawcy usług na majątek i do eksploatacji,

4)           informować Odbiorcę usług o wynikach kontroli jakości ścieków w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych zanieczyszczeń, o których mowa w umowie.

5)    zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej na odcinkach od          kanału ulicznego do pierwszej studzienki, licząc od strony budynku a w                   przypadku jej braku - do granicy nieruchomości.

6)           informować Odbiorcę usług o wynikach kontroli jakości ścieków, a w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych zanieczyszczeń także o wysokości naliczonej dobowej umownej kary pieniężnej wg. obowiązujących przepisów prawa w terminie 14 dni od daty kontroli.

 

§ 11.

1.Dostawca usług ma prawo:

1)     kontrolować ilość i jakość odprowadzanych ścieków pod względem zgodności z zawartą umową; kontroli jakości ścieków dokonuje się w studzience rewizyjnej :a) pierwszej od kanału ulicznego na terenie ogrodzonych nieruchomości, b) pierwszej od budynku na terenie nie ogrodzonych obiektów lub za urządzeniami podczyszczającymi ścieki,

2) kontrolować sprawność wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością wprowadzającego ścieki przemysłowe Odbiorcy Usług,

3) obciążyć Odbiorcę usług kosztami wykonywanych analiz ścieków w przypadku, gdy wskażą przekroczenia warunków określonych w umowie,

4) naliczyć Odbiorcy usług kary umowne wg obowiązujących przepisów prawa za odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej ścieków nie odpowiadających warunkom określonym w załączniku Nr 1 do umowy, za cały okres naruszania warunków odprowadzania ścieków, czyli od dnia kontroli do dnia poprzedzającego kontrolę stwierdzającą ustanie naruszeń,

5) odmówić odbioru ścieków w przypadku zagrożenia:

a)                      życia lub zdrowia pracowników obsługujących urządzenia kanalizacyjne,

b)                      bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,

c)                       technologicznego procesu oczyszczania ścieków,

6) zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:      

a) przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,      

b) Odbiorca Usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania wezwania w sprawie uregulowania zaległej opłaty,      

c) zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych,       

d) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa.

2. Jeżeli jakość ścieków dostarczonych do urządzeń kanalizacyjnych nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa i umową, Dostawca usług może okresowo powstrzymać się od zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, o ile pozwalają na to techniczne i technologiczne możliwości. W takim przypadku odbiór ścieków może być dokonywany przez Dostawcę usług na warunkach określonych w umowie.

 

§ 12. 

Odbiorca usług, stosujący się do przepisów prawa i Regulaminu, ma prawo:

1) domagać się nieprzerwanego odbioru ścieków,

2)zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości naliczanych należności za odprowadzane ścieki oraz nieprawidłowego wykonywania usług przez Dostawcę usług,

3)domagać się w przypadkach uzasadnionych (niezgodnych z warunkami umowy) odszkodowania za szkody powstałe w związku z utrzymaniem i eksploatacją sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

4) uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych przez Dostawcę usług,

5)zlecać odpłatne wykonanie kontroli jakości ścieków po usunięciu przyczyny ponadnormatywnego zanieczyszczenia, w celu skrócenia okresu płacenia kary umownej.

 

§ 13. 

Odbiorca usług ma obowiązek:

1) w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy wybudować na własny koszt przyłącze kanalizacyjne wraz ze studzienką znajdującą się na terenie nieruchomości gruntowej będącej jego własnością, z wyjątkiem przypadków, gdy względy techniczne uniemożliwiają lokalizację studzienki oraz podłączyć budynek mieszkalny lub inny obiekt do sieci kanalizacyjnej na warunkach wskazanych przez Dostawcę Usług i na podstawie uzgodnionej dokumentacji; Odbiorca usług może wystąpić o opomiarowanie ilości odprowadzanych ścieków i w takim przypadku koszty nabycia, zainstalowania oraz utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi Odbiorca usług. Przyłącze musi być wykonane w sposób zgodny z uzgodnioną dokumentacją przez wykonawcę posiadającego wymagane prawem uprawnienia, pod bezpośrednim nadzorem technicznym Dostawcy usług,

2) odprowadzać do kanalizacji ścieki o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i umową,

3) zapewnić pracownikom Dostawcy usług, posiadającym legitymacje służbowe i pisemne upoważnienie, swobodny dostęp do studzienki rewizyjnej w celu pobrania próby ścieków do analizy laboratoryjnej, odczytu urządzenia pomiarowego, a także w celu odcięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz do pomieszczeń, w których powstają ścieki,

4) zagospodarować teren nad przyłączami i siecią kanalizacyjną w sposób umożliwiający Dostawcy usług szybkie i bezkolizyjne usunięcie awarii; w przypadku posadowienia obiektów na trasie sieci kanalizacyjnej lub przyłącza Odbiorca usług poniesie koszty związane z ich usunięciem oraz obciążony zostanie dodatkowymi kosztami usunięcia awarii,

5) na własny koszt utrzymywać w należytym stanie technicznym przyłącze kanalizacyjne  

6) udostępnić informacje na temat rodzaju i źródeł substancji zanieczyszczających ścieki, a w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych - o wszelkich zmianach technologii mających wpływ na ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

7) zawiadamiać Dostawcę usług o każdej awarii zaistniałej na instalacji wewnętrznej będącej własnością Odbiorcy usług, mającej wpływ na ilość i jakość odprowadzanych ścieków w celu zapobieżenia skażeniu środowiska; nie zwalnia to Odbiorcy usług z płatności kar za cały okres zrzutu ścieków o ponadnormatywnym stężeniu zanieczyszczeń, 

8) budować urządzenia podczyszczające ścieki o ponadnormatywnych stężeniach zanieczyszczeń, a następnie prawidłowo je eksploatować i konserwować, 

9) prowadzić wewnętrzną kontrolę przestrzegania dopuszczalnych warunków jakości odprowadzanych ścieków, a w przypadku odprowadzania ścieków innych niż bytowe udostępniać wyniki badań przedstawicielom Dostawcy usług, 

10) zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w terminie do 5 dni od dnia podłączenia nieruchomości do sieci gminnej, 

11) terminowo uiszczać należności za świadczone na jego rzecz usługi.

 

§ 14. 

Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do sieci:

1)    odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości sieci kanalizacyjnej i przyłączy, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

2)    odpadów płynnych nie mieszających się z wodą a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, substancji smołowych i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3)     substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temp. poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

4)     substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5)    odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

6)    ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt,     

7) wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej,    

8) ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

 

§ 15.

1. Przerwa lub ograniczenie w odbiorze ścieków może nastąpić: 

1) w związku z wykonywaniem prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych o czym Odbiorca usług zostanie powiadomiony ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem,

2) w przypadku konieczności usunięcia awarii,

3) w sytuacji wystąpienia zagrożenia nadzwyczajnego lub klęski żywiołowej.

2. W szczególnych przypadkach przerw lub ograniczeń w odbiorze ścieków, o których mowa w ust. 1, Dostawca usług zastosuje wszelkie dostępne sposoby dla złagodzenia uciążliwości w odbiorze ścieków.

 

Rozdział V

Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

§ 16. 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zostaje zawarta w formie pisemnej, z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po spełnieniu przez nią określonych warunków technicznych i formalno-prawnych.

2.Integralną częścią umowy na odprowadzanie ścieków dla Odbiorców usług wprowadzających ścieki przemysłowe jest załącznik określający warunki wprowadzania i kontroli tych ścieków

3. Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków określa odpowiedzialność Dostawcy usług.

4.Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa o której mowa w ust. 1, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej

5. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, Dostawca usług może zawrzeć umowę z osobami korzystającymi z lokali i świadczyć usługę z tym związaną odpłatnie jeżeli:

1)    wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze odliczające zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Odbiorcę usług.

2)    możliwy jest bez ograniczeń, dostęp do wodomierzy odliczających w celu dokonania odczytu wskazań.

3)    właściciel lub zarządca budynku ustali na piśmie sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami odliczającymi zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady eksploatacji wodomierzy odliczających.

4)    uzgodniony został przez strony sposób odcięcia dostawy wody do poszczególnych lokali bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali.

6. W umowie Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na warunkach określonych w przepisach prawa i Regulaminie, a Odbiorca usług zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w przepisach prawa i Regulaminie - w szczególności do terminowego regulowania opłat wyliczonych w fakturach i innych należności wynikających z umowy.

7. W celu zawarcia umowy Odbiorca usług zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny, a także dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust 1. Dostawca usług zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia warunków przyszłej umowy.

8. Umowa na dostawę usług jest zawierana na czas nie określony lub określony, i może ulec zmianie za zgodą stron. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca obowiązującej taryfy lub adresu do korespondencji.

9. Umowa na czas nie określony może być rozwiązana przez Odbiorcę usług za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Dostawcy Usług lub przesłanie listem poleconym albo doręczenie w inny skuteczny sposób, przy czym:

1) rozwiązując umowę Odbiorca Usług powinien wskazać nowego właściciela lub użytkownika nieruchomości przedstawiając stosowny dokument albo złożyć wniosek o likwidację połączenia i zdemontowanie wodomierza głównego, 

2) Dostawca usług może wstrzymać świadczenie usług do nieruchomości dotychczasowego Odbiorcy usług w dniu rozwiązania umowy, jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy wskazany przez Odbiorcę usług nowy właściciel lub użytkownik nieruchomości nie podpisze umowy z Dostawcą usług, przy czym : wznowienie świadczenia usług następuje w przypadku:

a) podpisania umowy z nowym właścicielem, 

b) wniesienia należnych opłat,

c) uzyskania aktualnych warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków,         

10. Dostawca usług zobowiązany jest wstrzymać świadczenie usług na pisemne zlecenie i koszt Odbiorcy usług, na czas usuwania awarii wewnętrznej lub przeprowadzania remontu. Wznowienie dostawy usług następuje na wniosek i koszt Odbiorcy usług.

11.Dostawca usług może odmówić wstrzymania dostawy wody, jeżeli naruszy tym prawa osób trzecich do zaopatrzenia w wodę.            12.Umowa może być rozwiązana przez pisemne oświadczenie Dostawcy usług przesłane listem poleconym lub doręczone w inny skuteczny sposób:

1)     za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, z powodu naruszenia przez Odbiorcę usług warunków umowy lub regulaminu, utraty prawa do nieruchomości lub z innych przyczyn niezależnych od Dostawcy usług uniemożliwiających świadczenie usług na jego rzecz,

2)      bez zachowania okresu wypowiedzenia:                  

a) z powodu nieuregulowania opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania wezwania w sprawie uregulowania zaległej opłaty,                 

b) jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa i w umowie,                 

c) jeżeli stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych           

13.Wznowienia usług przez Dostawcę następuje na wniosek i koszt Odbiorcy.           

14.Po rozwiązaniu umowy Dostawca usług dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz zdemontowania wodomierza głównego na koszt Odbiorcy usług.           

15.Dostawca Usług odcinając dostawę wody, na zasadach określonych w prawie, jest zobowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania właściciela i użytkownika „odcinanej” nieruchomości o możliwościach korzystania z tego punktu.           

16.O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Dostawca Usług zawiadamia organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wójta Gminy Michałowice, oraz Odbiorcę Usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.           

17.Dla usług w zakresie odprowadzania wód z wykopów i dostawy wody poprzez zamontowany stojak zawierane są umowy indywidualne.           

18.Jeżeli Odbiorca usług nie otrzyma faktury w okresie planowanych rozliczeń zgodnie z zawartą umową, powinien ten fakt zgłosić do Dostawcy usług.            

19.Dla zakupu wody lub wprowadzania przez Dostawcę Usług ścieków do urządzeń kanalizacyjnych nie będących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rozdział VI

Rozliczanie należności za świadczone usługi, upusty i bonifikaty 

§ 17.

1.Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2. W przypadku braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

3. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w ubiegłym roku i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustała się wg wskazań urządzeń pomiarowych, zainstalowanych przez Odbiorcę usług za zgodą Dostawcy usług.

5. Przy braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.

6. Odbiorca usług będzie opłacać należność za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Dostawcę usług, w terminach dokonywanych odczytów.

7. Dostawca usług ma prawo wystawiać faktury zaliczkowe za okres nie przekraczający jednego miesiąca, na podstawie dotychczasowego zużycia, które zostaną rozliczone w fakturze ostatecznej, po dokonaniu odczytu wskazań wodomierz głównego.

8. Należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki są płatne w terminie określonym w fakturze: 

1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę usług, 

2) gotówką w kasie Dostawcy usług.

9.Zwłoka w terminowym uregulowaniu należności powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

10. W terminie 7 dni od daty doręczenia faktury, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację dotyczącą prawidłowości naliczonych opłat. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy usług z obowiązku terminowego uregulowania należności.

11. Dostawca usług bez zbędnej zwłoki, udzieli Odbiorcy usług odpowiedzi na pisemną reklamację, nie później niż w ciągu 14 dni, a w sprawach wymagających zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień w ciągu 30 dni.

12. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą pobierane wg obowiązującej taryfy.

13. Taryfę ustala się na jeden rok, na zasadach określonych w przepisach ustawy. 13. Odczyty wodomierza głównego dokonywane będą zgodnie z umową, w okresach miesięcznych, kwartalnych, lub półrocznych - w zależności od potrzeb.

 

§ 18.

1.Dostawca usług udzieli Odbiorcy usług, bonifikaty od obowiązującej ceny w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości. Wielkość bonifikaty, określona w umowie nie może przekraczać 5 % obowiązującej ceny.

2.Bonifikata, o której mowa w ust. 1, nie ogranicza prawa Odbiorcy Usług do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych

 

Rozdział VII

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 19.

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Dostawcy usług są jednostki straży pożarnej. 

2.Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci dokonywany jest z hydrantów oraz z innych miejsc uzgodnionych z Dostawcą usług.  Rozdział VIII Zasady modernizacji, rozwoju i finansowania rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Michałowice

 

§20.

1.      Rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Michałowice realizowany jest zgodnie z ustaleniami wieloletnich planów, o których mowa w art. 21 ustawy.                      

2.      Finansowanie zadań rozwojowych odbywa się na podstawie, ujętych w uchwale Rady Gminy, ustaleń ujętych w rocznym wycinku z przyjętego planu wieloletniego, o którym mowa w pkt. 1                     

3.      Roczny wycinek planu wieloletniego, o którym mowa w pkt 2 jest podstawą dla określenia zmiany struktury planowanych kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Michałowice.                     

4.      Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowywana jest, zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie planowanych niezbędnych przychodów i prognozowanych wielkości zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków; wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Michałowice w trybie art. 24 ustawy.                     

5.      Rozwój urządzeń, o których mowa w pkt 3 finansowany jest: 

1)      z wyodrębnionych na ten cel środków budżetowych gminy,

2)     z przychodów z taryfy,

3)      środków zainteresowanych odbiorców usług, gdy ich inicjatywa uzgodniona została na piśmie w zakresie technicznym i ekonomicznym z Dostawcą usług.                                                  

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 21. 

1.  Dostawca usług obciąża wykonawcę lub inwestora za uszkodzenia wynikłe w trakcie prowadzonych przez nich robót, kosztami naprawy uszkodzonej sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej.

2. Jeżeli Odbiorca usług spowoduje, swoim działaniem lub zaniechaniem działania, powstanie szkody w sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zostanie obciążony przez Dostawcę usług kosztami związanymi z usunięciem powstałych szkód

 

§ 22.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz innych aktów normatywnych określonych w § 1 ust.3 Regulaminu.

2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.    

3. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzającej go uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


[1]     Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług

Data publikacji: 27.03.2008 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 65
Autor: Dariusz Ruta