Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.02.2008 11:31

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/164/2004 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie
projekt
 
Uchwała Nr …………/……/2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia……………. 2008 r.
 
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/164/2004 z dnia 29 lipca 2004 r., zmienioną uchwała Nr XLIV/422/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie oraz upoważnienie Wójta Gminy do podpisania Aneksu Nr 3 do porozumienia.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i  art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala , co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie, § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Porozumienie, o którym mowa w pkt. 1, obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2008 r.”
 
§ 2
Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania Aneksu nr 3 do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie.
 
§ 3
Treść Aneksu Nr 3 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Pozostałe zapisy uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie pozostają bez zmian.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do
Uchwały Nr ……/……./2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………………..2008 r.
 
ANEKS NR 3
DO POROZUMIENIA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 r.
 
 
Zawarty w dniu……………………….2008 r. pomiędzy:
Gminą Michalowice z siedzibą w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w imieniu i na rzecz, której działa Pan Roman Lawrence- Wójt Gminy Michałowice,
zwaną w dalszej części ,, Gminą”
a
Komendantem Stołecznym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 reprezentowanym przez ………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………………...,
zwanym w dalszej części ,,Policją”.
 
Na podstawie § 10 porozumienia, strony postanawiają:
 
§ 1
W §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Policja zobowiązuje się do przeniesienia do 30 sierpnia 2008 r. siedziby Komisariatu Policji w Michałowicach z/s w Regułach do nowo wybudowanego budynku w Regułach przy ul. Kuchy 15.”
 
§ 2
Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4
Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron.
 
 
POLICJA                                    GMINA
Data publikacji: 25.02.2008 11:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta