Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.03.2008 10:43

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa
Projekt
Uchwała ­­­­­­­­­­­­Nr _______/2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia _______ 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia 30 września 2005 roku.
 
Na podstawie art.7 ust. l pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XXXII/281/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005r.  w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.  Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na podpisanie aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia 30 września 2005r., zawartej pomiędzy Gminą Michałowice, Samorządem Województwa Mazowieckiego, m.st. Warszawa, Gminą Pruszków, Miastem Podkowa Leśna, Gminą Milanówek, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Miastem i Gminą Brwinów a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 26.03.2008 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta