Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.12.2008 13:58

Uchwała Nr XXV/179/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pruszkowie, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2009 rok w brzmieniu załącznika do uchwały, określający:
1)      wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2)      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3)      wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 r.
 

 

 Załącznik do Uchwały Nr XXV/179/2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22.12.2008 r.
 
Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2009 rok.
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1)      szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zespół szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice,
2)      klasie – rozumie się przez to także oddział lub grupę,
3)      wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Michałowice,
4)      dyrektorze lub wicedyrektorze – rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora szkoły w rozumieniu pkt 1,
5)      uczniu – rozumie się przez to również wychowanka,
6)      nauczycielu – rozumie się przez to również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 1.
 
Dodatek za wysługę lat
 
§ 2.
1.      Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
2.      Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3.      Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, nieobecności wskutek choroby.
 
Dodatek funkcyjny
 
§ 3.
1.      Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono funkcję:
1)      dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2)      wychowawcy klasy,
3)      doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
4)      opiekuna stażu.
2.      Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, od tego dnia.
3.      Prawo do dodatku funkcyjnego ustaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł okres jej pełnienia. Jeśli odwołanie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.
4.      Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje też w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.
5.      Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
6.      Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.
7.      Nauczyciele, którym powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych mają prawo do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków. Uprawnienie to wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
8.      Nauczycielowi, pełniącemu funkcję opiekuna stażu przysługuje jeden dodatek, niezależnie od liczby nauczycieli, którymi się opiekuje.
9.      Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
10. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż jeden rok .
11. W razie zbiegu tytułu do dodatków określonych w ust. 1 pkt 1 do 4 nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich tych dodatków.
12. Dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu wypłacany będzie w kwocie proporcjonalnej do liczby dni sprawowania tej funkcji w przypadku jej pełnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy, nie przysługuje natomiast w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo do dodatku powstaje na nowo z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu po przerwie.
 
§ 4.
1.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w Regulaminie ustala Wójt, uwzględniając:
1)            wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,
2)            złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
3)            warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje,
4)            jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:
a)            współpracę z organem prowadzącym - m.in. terminowe wykonywanie zadań,
b)            właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego,
c)            organizowanie pracy szkoły zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły,
d)            kształtowanie właściwej polityki kadrowej,
e)            umiejętności organizacyjne, umiejętności integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, inspirowania oraz pomagania w rozwoju zawodowym nauczycieli,
f)             współpracę z rodzicami, instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły,
g)            tworzenie materialnej infrastruktury szkoły, odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej.
2.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych osób określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 do 4 – w granicach stawek określonych w Regulaminie ustala, w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego w granicach stawek określonych w Regulaminie, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Wójtem uwzględniając złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji.
4.      Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niższej, niż kwota wynikająca z sumowania iloczynów liczby osób i odpowiadającej im średniej wysokości dodatku, dla każdej grupy wyodrębnionej w § 5.
 
§ 5.
Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczycieli według poniższej tabeli:
 
 
L.p.
 
Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja
Miesięcznie w
złotych:
1
Przedszkola:
dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
 
do     850
2
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
1)      dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:
a)     od 17 do 25 oddziałów
b)     od 26 do 35 oddziałów
c)     od 36 i więcej oddziałów
2)      wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
3)      kierownik świetlicy szkolnej
 
 
do 1 050
do 1 150
do 1 250
do    600
do    150
3
Doradca metodyczny
do    200
4
Wychowawca klasy
       150
5
Opiekun stażu
         60
 
Dodatek motywacyjny
 
§ 6.
1.      Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy, z uwzględnieniem ogólnych kryteriów:
1)      osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,
2)      osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,
3)      wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
4)      zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
5)      szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
6)      realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
2.      Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 4 miesiące. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go obniżyć lub podwyższyć bez konieczności wypowiedzenia.
3.      Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w ramach otrzymanych na ten cel z budżetu Gminy środków finansowych przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Wójt.
4.      Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5.      Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje też w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.
6.      Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
 
§ 7.
1.      Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli z wyłączeniem dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta do utworzenia wydzielonego funduszu na dodatki motywacyjne dla dyrektorówi wicedyrektorów szkół.
2.      Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół wynosi 40% kwoty przeznaczonej na ich wynagrodzenia zasadnicze.
3.      Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może być wyższa niż 15%jego wynagrodzenia zasadniczego.
4.      Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla wicedyrektora szkoły nie może być wyższa niż 35% jego wynagrodzenia zasadniczego.
5.      Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla kierownika świetlicy nie może być wyższa niż 25% jego wynagrodzenia zasadniczego.
6.      Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły nie może być wyższa niż 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 8.
1.      Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, należy brać pod uwagę:
1)            osiągnięcia w procesie dydaktycznym, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach zawodach, itp.
2)            osiągnięcia wychowawczo – opiekuńcze, a w szczególności:
a)      rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozumienia znaczenia własnego państwa oraz kształtowanie postawy etycznej i moralnej zakorzenionej w polskim etosie narodowym,
b)      umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami,
c)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
3)            zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
4)            podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
5)            dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
6)            prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
7)            rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
8)            zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w pracach komisji przedmiotowych i innych, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2.      O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują następujące kryteria:
1)            umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
a)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
b)      podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
c)      pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d)      podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2)            sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
a)     dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b)    podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c)     polityka kadrowa,
d)    współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
e)     podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;
3)            wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a)      osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali gminy, regionu, województwa, kraju,
b)      poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzenie programów autorskich, innowacji pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
c)      dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
d)      stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
f)       obecność szkoły w środowisku lokalnym i gminnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
g)      konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 
Dodatek za warunki pracy
 
§ 9.
1.      Dodatek za warunki pracy przysługuje za pracę definiowaną w odrębnych przepisach jako „praca w trudnych i uciążliwych warunkach pracy” – w § § 8 i 9 rozporządzenia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2.      Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela wynosi 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3.      Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4.      Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Wójt.
5.      Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
 
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 10.
1.      Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.
2.      Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4.      Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela i dla którego ustalony plan zajęć w pełnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.
5.      Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy lub odrębne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej liczbie faktycznie przepracowanych godzin.
6.      Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
7.      Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć pozalekcyjnych ustala się na zasadach określonych do obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, tak jak w ust. 1. Za godzinę zajęć pozalekcyjnych rozumie się 60 minut.
8.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłacane jest z dołu.
 
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 
§ 11.
1.      Zasady i kryteria przyznawania nagród określają odrębne przepisy.
2.      Wysokość oraz zasady wypłacania nauczycielom nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczenia urlopowego, zasiłku na zagospodarowanie, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odrębne przepisy.
 
Zasady przyznawania i wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
§ 12.
Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości od 4% do 7% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, na następujących warunkach:
1)            Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny i wynosi:
a)      1 osoba - 4%,
b)      2 osoby - 5%,
c)      3 osoby - 6%,
d)      4 i więcej osób - 7%.
2)            Do członków rodziny, o której mowa w pkt 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz uczące się i nie pracujące dzieci do 26 roku życia i rodziców pozostających na jego utrzymaniu.
3)            Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w pkt 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
4)            Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
5)            Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6)            Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
7)            Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt,
8)            Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a)      nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b)      pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c)      korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
d)      odbywania zasadniczej lub okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego.
9)            Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Postanowienia końcowe
 
§ 13.
1.      W budżetach szkół wyodrębnia się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na dany rok budżetowy wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zasady gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną określają odrębne przepisy.
2.      Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie może nastąpić ponad poziom minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3.      Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przekazywania w terminie 5 dni roboczych przed terminem wypłaty wynagrodzenia Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96, informacji na temat zrealizowanych w pełnych tygodniach w skali miesiąca przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw. Wzór informacji określa Wójt.
4.      Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.
5.      Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępnienia treści Regulaminu wszystkim nauczycielom.
6.      Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi – ZNP.
Data publikacji: 29.12.2008 13:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Dariusz Ruta