Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.03.2009 10:17

Uchwała Nr XXVIII/196/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2009 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/46/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008 – 2009 środków finansowych na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr VIII/46/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008 – 2009 środków finansowych na realizację projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” współfinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG wprowadza się następujące zmiany:
1) W tytule uchwały lata  „2008 – 2009 ” zmienia się na „2009 - 2010”.
2) W § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia lata  „2008 – 2009 ” zmienia się na „2009 - 2010”,
3) W § 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„2) zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt. 1 środków finansowych w wysokości: 4 270 077,00 zł w 2009 roku i 4 143 699,53 zł w 2010 roku”.
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Zobowiązanie określone w § 1 pkt 2 zostanie pokryte;
1)      w części stanowiącej wkład własny gminy w 2009 roku w wysokości 777 581,02 zł i w 2010 roku 754 567,68 zł z dochodów własnych tj. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2)      w pozostałej części ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 3 492 495,98 zł w 2009 roku i w 2010 roku 3 389 131,85 zł.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 12.09.2018 22:22
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2018 22:26
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski