Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.05.2009 10:41

Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 252 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice nieodpłatnego prawa użytkowania wydzielonej geodezyjnie części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice, na okres 21 lat.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów podziału oraz sporządzenia aktu notarialnego będą dochody własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Wydzieloną geodezyjnie część nieruchomości gruntowej, wymienioną w § 1, obciążoną na rzecz Gminy Michałowice prawem użytkowania, przeznaczyć na budowę zespołu boisk „Orlik 2012”

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 06.05.2009 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta