Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.10.2009 13:18

Uchwała Nr XXXVI/239/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5  do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 14.10.2009 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta