Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.11.2010 13:43

Projekt uchwały

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
projekt

UCHWAŁA NR ............./2010

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia ........................2010 roku

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.      Gmina Michałowice funduje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe.

2.      Określa się „Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych Gminy Michałowice dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym” w brzmieniu załącznika do uchwały.

 
§2

Stypendia sportowe Gminy Michałowice są wyróżnieniem przyznawanym sportowcom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 
§3

Rada Gminy Michałowice ustala corocznie w budżecie kwotę przeznaczoną na wypłatę stypendiów w danym roku.

 
§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik

do uchwały Nr ……………./2010

Rady Gminy Michałowice
z dnia ………….2010 r.
                                              

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Michałowice dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
§ 1

Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, przyznawane może być zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)     uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

2)     jest zawodnikiem zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice i zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej, który działa na terenie Gminy Michałowice lub zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice i zrzeszonym w klubie lub stowarzyszeniu kultury fizycznej prowadzącym sekcję nie występującą na terenie Gminy Michałowice lub zawodnikiem niezrzeszonym zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice.

3)     posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych,

4)     w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 18 lat życia,

5)     w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

a)      powołanie do Kadry Narodowej,

b)      zajął miejsce 1-8 w Mistrzostwach Świata w poszczególnych kategoriach wiekowych,

c)      zajął miejsce 1-6 w Mistrzostwach Europy w poszczególnych kategoriach wiekowych,

d)      zajął miejsce 1-3 w Mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych,

 
§ 2

1.      Wniosek o stypendium może złożyć:

1)      klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej, którego siedzibą jest Gmina Michałowice,

2)      szkoła mieszcząca się na terenie Gminy Michałowice,

3)      właściwy okręgowy związek sportowy. W przypadku braku okręgowego związku sportowego, wniosek może złożyć właściwy polski związek sportowy. 

2.      Wniosek o stypendium powinien zawierać:

1)         imię i nazwisko zawodnika,

2)         dokument potwierdzający zrzeszenie zawodnika w klubie lub stowarzyszeniu i dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Gminie Michałowice,

3)         opis osiągnięć sportowych zawodnika,

4)         dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,

5)         program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium,

6)         zobowiązanie do informowania Wójta Gminy o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,

7)         opinie właściwego okręgowego związku sportowego lub w przypadku jego braku właściwego polskiego związku sportowego i Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu.

 
§ 3

1.      Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Wójt Gminy na wniosek podmiotów określonych w § 2 ust. 1 lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Stypendiów Sportowych, powołanej przez Wójta, zwanej dalej Komisją.

2.      W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Rady Gminy, trzej dyrektorzy szkół z terenu Gminy oraz Pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

3.      Przewodniczącego Komisji wyznacza Wójt.

4.      Pracę Komisji organizuje Wójt. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby.

5.      Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

 
§ 4

1.      Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

2.      Przyznane stypendia nie podlegają rewaloryzacji i wypłacane są z góry do dnia 10-go każdego miesiąca na wskazane przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego konto bankowe.

3.      Stypendium może być przyznane na kolejny rok budżetowy, o ile zawodnik spełnia kryteria określone w § 1, a nie zachodzą okoliczności skutkujące wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.

 
§ 5

1.      Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:

1)         zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego,

2)         został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez inne właściwe stowarzyszenie.

2.         Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.

 
§ 6

Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli w okresie jego pobierania:

1)     nie realizuje on programu szkoleniowego,

2)     została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego, 

3)     nie spełnia warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2

4)     otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł,

5)     utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydawania zaświadczenia lekarskiego.

 
§ 7

Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące.

 
§ 8

1.      Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 600 zł., zwana dalej „podstawą”.

2.      Wysokość stypendium sportowego wynosi miesięcznie:

1)      do 100% podstawy za:

a)    miejsce 1-6 w mistrzostwach Świata,

b)   miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy,

c)    miejsce 1 w mistrzostwach Polski,

d)   powołanie do Kadry Narodowej.

2)      do 75% postawy za:

a)    miejsce 7-8 w mistrzostwach Świata,

b)   miejsce 4-6 w mistrzostwach Europy,

c)    miejsce 2-3 w mistrzostwach Polski.

 
§ 9

1.      Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.

2.      Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice oraz na stronie internetowej.

Data publikacji: 04.11.2010 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta