Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.06.2010 15:50

Uchwała Nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r.

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów , Gmina Michałowice

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Istniejącemu placowi, złożonemu z działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Komorów Osiedle jako działki nr ew. 621 i 491, nadać nazwę „Plac ks. kan. Tadeusza Kozłowskiego”. Granice „Placu ks. kan. Tadeusza Kozłowskiego” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 14.06.2010 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta