Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.07.2010 11:26

Uchwała Nr XLV/304/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 
§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowiceobejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica. Obszar planu ograniczony jest ulicami Rekreacyjną, Poprzeczną, Główną i Kubusia Puchatka oraz granicą administracyjną gminy Michałowice. Do tego obszaru wchodzą też działki nr ew. 552 i 1227 przy ul. Rekreacyjnej oraz działki nr ew. 606, 607, 608, 609 i 610 przy ul. Kubusia Puchatka.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-A.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 13.07.2010 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta