Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 13:21

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016

 PROJEKT

Uchwała Nr          /2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia..................................

 

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2016

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180 poz.1493 z późn. zm.) art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala,co następuje:

 
§ 1

Uchwala się Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011- 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………………………………
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011–2016

 
………………… 2011

 

Wstęp
 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do opracowania i wdrażania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obowiązek ten podobnie jak idea całej ustawy wynika z potrzeby zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinnie jest zgodny z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2013 i przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego : budowa zintegrowanego systemu pomocy dziecku i rodzinie. Jest zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, Krajowym Programem Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2006 – 2016.

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Zadaniem Gminnego Programu jest zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców Gminy Michałowice na zjawisko przemocy w rodzinie, przerwanie jej stosowania, zminimalizowanie skutków oraz doprowadzenie do poniesienia konsekwencji przez sprawców. Istotne znaczenie mają wszelkie działania nie tylko uświadamiające problem, ale także zapobiegające jego występowaniu poprzez promowanie wartości rodzinnych, szeroką edukację w zakresie skutków każdego rodzaju przemocy i zachęcanie do stylu życia bez przemocy, w każdej dziedzinie funkcjonowania społecznego.

W programie dokonano diagnozy zjawiska na terenie Gminy , w odpowiedzi sprecyzowano cele i założenia. Wskazano kierunki działań, realizatorów oraz możliwe źródła finansowania. W programie opisano też przewidywane procedury monitorowania i ewaluacji programu oraz zasady sprawozdawczości

Program Przeciwdziałania Przemocy Gminy Michałowice ma charakter długofalowy. Działania Programu obejmują lata 2011–2016. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom.

 

I.       Charakterystyka i wstępna diagnoza zjawiska przemocy na terenie Gminy Michałowice

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem zachowania przemocowe w rodzinie, szkole, miejscu pracy stają się zjawiskiem coraz częstszym i stanowią poważny problem społeczny. Agresja słowna, nadmierne kontrolowanie, poniżanie, lekceważenie, ośmieszanie, popychanie, szarpanie to zachowania, które obserwujemy w codziennym życiu na ulicy, w domach w szkole a nawet w instytucjach publicznych. Ich źródłem staje się często: brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nadmierny stres, problemy ekonomiczne, nierealne oczekiwania, poczucie krzywdy lub niespełnienia. Szczególną wagę przywiązuje się do przemocy ukrytej za czterema ścianami. Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody” Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną i zaniedbanie. Występowanie zjawiska przemocy wymaga niezwłocznego podjęcia działań związanych z ochroną ofiar ale także wymaga działań, które będą zwiększały świadomość społeczną, które przyczynią się braku akceptacji społecznej dla zachowań agresywnych, poniżających i lekceważących drugiego człowieka.

Dokonując analizy problemu przemocy skorzystano z dostępnych statystyk oraz opinii pracowników poszczególnych instytucji i służb pracujących na trenie Gminy Michałowice.

Na dzień 31 grudnia 2010roku Gmina Michałowice liczyła 15 887 mieszkańców. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych z Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie wynosiła 387 osób, z czego 64 osoby pobierały zasiłek dla bezrobotnych. Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało 250 rodzin tj. 508 osób w tym jedna rodzina korzystała z uwagi na występującą w rodzinie przemoc. W wielu rodzinach korzystających ze wsparcia GOPS, pracownicy socjalni zauważyli niepokojące zachowania i relacje mogące stanowić źródło przemocy domowej. Zjawisko przemocy związane jest często z uzależnieniem alkoholowym. Z powodu alkoholizmu z pomocy ośrodka w 2010 roku skorzystało 20 rodzin. Po wsparcie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłosiło się 9 rodzin. Wobec 8 osób skierowano do Sądu wnioski o leczenie odwykowe. Funkcjonariusze Policji w w roku 2010 przeprowadzili 130 interwencji domowych z czego w 77 przypadkach interwencje wiązały się z przemocą. Prowadzono 8 „Niebieskich Kart”. Należy pamiętać, że w statystykach pojawiają się tylko te przypadki, w których ofiara bądź świadek złożyli doniesienie do właściwych służb. Przemoc rodzinna jest zjawiskiem ukrywanym, czasem ofiara nie jest świadoma swych praw, dlatego trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie musi zatem zawierać następujące elementy: działania uprzedzające związane z diagnozą zjawiska; profilaktyczne związane z promowaniem wartości rodzinnych, rozwijaniem umiejętności interpersonalnych, kształtowaniem stylu życia bez przemocy; edukacyjne związane z przekazywaniem wiedzy na temat zjawiska, skutków i możliwości pomocy; interwencyjne związane z przerwaniem przemocy, ochroną ofiar, izolacją sprawców, podjęciem środków prawnych wobec sprawców oraz działania wspierające związane z przeciwdziałaniem izolacji społecznej ofiar, poczuciem osamotnienia i bezradności, uświadamianiem praw i możliwości rozwiązania problemu przemocy, udzieleniem profesjonalnej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej.

 
II Adresaci programu

Mając na uwadze powyższy opis i diagnozę zjawiska działania przewidziane w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar kierowane sa do:

- rodzin i osób bezpośrednio dotkniętych zjawiskiem przemocy,

- rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w szczególności dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie,

- przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami dotkniętymi przemocą.

 
III Cele programu

Celem głównym programu jest: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

1)   zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy kierowanej do ofiar i osób zagrożonych przemocą,

2)   podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

 
IV Założenia Programu

Przez realizację celów Programu zakłada się:

1)      uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie,

2)      promowanie wartości rodzinnych,

3)      edukację w zakresie przemocy w rodzinie,

4)      działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Realizatorzy programu podejmują działania z zachowaniem następujących zasad:

1) za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara,

2) nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka,

3)   nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej,

4)   zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach ofiary, bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu.

 
V Realizacja celów Programu
 

Cel 1 Poprawa dostępności i skuteczności pomocy kierowanej do ofiar i osób zagrożonych przemocą

 

Zadanie            1. Koordynacja działań lokalnych podmiotów.

                        2. Zapewnienie dostępu do systemu pomocy i specjalistycznego wsparcia.

3. Podniesienie wiedzy i umiejętności różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy i udzielających wsparcia.

 

Realizacja zadania nr 1:

1.      Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2.      Prowadzenie i realizacja planu pomocy rodzinie doświadczającej przemocy w oparciu o zespoły robocze zespołu interdyscyplinarnego.

3.      Stała diagnoza zjawiska i monitorowanie działań podejmowanych przez lokalne podmioty.

Realizacja zadania nr 2:

1.      Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób doświadczających przemocy przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.      Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w szczególności w oparciu o procedurę Niebieskich Kart.

3.      Ścisła współpraca i korzystanie z oferty Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie.

4.      Finansowanie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie.

5.      Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego i psychologicznego.

6.      Świadczenie pracy socjalnej ofiarom przemocy oraz osobom i rodzinom zagrożonym.

Realizacja zadania nr 3:.

1.      Gromadzenie informacji na temat potrzeb szkoleniowych.

2.      Finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz pracowników instytucji wchodzących w skład zespołu jak również innych służb, instytucji i organizacji bezpośrednio stykających się z przemocą.

 
Wskaźniki osiągnięcia celu:

- liczba rodzin objętych indywidualnym planem pomocy w ramach zespołu    interdyscyplinarnego,

- liczba osób i rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego, Punktu Informacyjnego, pomocy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie, grupy wsparcia, pracy socjalanej

- liczba Niebieskich Kart,

- liczba przeszkolonych osób bezpośrednio stykających się z problemem,

 
Cel 2

Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Zadanie:           1. Ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy.

2. Podwyższanie i nabywanie umiejętności społecznych w tym: rozwiązywania konfliktów oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością.

Realizacja zadania nr 1

1.      Przygotowanie i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy z wykorzystaniem biuletynu i strony internetowej gminy.

2.      Opracowanie lub zakup i dystrybucja materiałów na temat przemocy i jej skutków.

3.      Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy.

Realizacja zadania nr 2

1.      Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem: warsztatów, szkoleń, spotkań, debat, konkursów itp.

 
Wskaźniki osiągnięcia celu:

- liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi,

- liczba rozprowadzonych materiałów o charakterze informacyjno - edukacyjnym,

- liczba zrealizowanych działań profilaktycznych,

- liczba zorganizowanych form spędzania czasu wolnego.

 
VI Oczekiwane efekty programu:

1.                  Pełna diagnoza zjawiska na terenie Gminy.

2.                  Zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy.

3.                  Podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyka przemocy.

4.                  Zwiększenie dostępności pomocy.

5.                  Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy.

6.                  Poprawa funkcjonowania rodzin.

 
VII Monitoring

Koordynatorem Programu jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Działania określone w programie są realizowane przez Zespół interdyscyplinarny oraz podmioty, o których mowa w art.9 ust 3 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Monitoring programu prowadzi Zespół interdyscyplinarny na podstawie danych i informacji przekazywanych przez poszczególnych realizatorów programu.

 
VIII Sprawozdawczość

Podmioty realizujące program składają sprawozdanie Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego z realizacji programu do 15 lutego każdego roku. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia 31 marca każdego roku przedkłada sprawozdanie z realizacji programu Radzie Gminy.

 
IX. Finansowanie Programu

Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Michałowice, w szczególności ze środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, środków zabezpieczonych na realizację programu w ramach działań statutowych podmiotów realizujących program oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł w tym: dotacji oraz darowizn.

Data publikacji: 09.06.2011 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta