Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 12:58

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 projekt

 Uchwała Nr …. / …. / 2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………..……… 2011 r.

  

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 462/7 i 463/21 , położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Nawigacyjna”. Przebieg ulicy „Nawigacyjnej” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 09.06.2011 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta