Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 13:29

Projekt uchwały

w sprawie: zmiany § 14 statutu sołectwa Sokołów

 projekt

Uchwała Nr ________
Rady Gminy Michałowice
z dnia _________ 2011 r.

w sprawie: zmiany § 14 statutu sołectwa Sokołów.

 

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sokołów, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

W statucie sołectwa Sokołów stanowiącym załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53, poz. 1385 z późn. zm.), § 14 otrzymuje brzmienie:

㤠14

Rada sołecka składa się z 5 osób.”

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Data publikacji: 09.06.2011 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta