Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 12:48

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 143/22, położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice

 PROJEKT

Uchwała ............../2011
Rady Gminy Michałowice

z dnia ................................. 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 143/22, położoną we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku z art. 902¹ Kodeksu cywilnego uchwala, się co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na przekazanie przez właściciela na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1P/0000321/3, stanowiącej działkę ew. nr 143/22 o powierzchni 1562 m², położonej we wsi Opacz Kolonia, gmina Michałowice, stanowiącej drogę dojazdową.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów przekazania nieruchomości opisanej w § 1 (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 09.06.2011 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta