Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 12:38

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice

 projekt

 
Uchwała Nr      /2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia ...................................................... 2011 r.
 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice.

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Michałowice w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.

 
§ 2.

1.       W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice opłacie podlegają dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w § 1, które obejmują:

1)         realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:

a)       fachowej opieki pedagogicznej,

b)       adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c)       rozwijania zdolności twórczych,

d)       wspierania indywidualnych zainteresowań,

2)         organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,

3)         prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających,

4)         zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:

a)       zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów,

b)       zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

2.       Opłatę jednostkową za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń określonych w ust. 1 ustala się w wysokości .......% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

3.       Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar, obliczana jest jako iloczyn opłaty jednostkowej ustalonej w ust. 2, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

4.       W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 3, podlega proporcjonalnemu zwrotowi tak, że opłata pobierana w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne jest zmniejszana o kwotę wynikającą z iloczynu opłaty jednostkowej za jedną godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach.

5.       Opłata, o której mowa w ust 3 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

6.       Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

 
§ 3.

Zakres udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Michałowice świadczeń oraz zasady pobierania opłat i termin dokonywania wpłat określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy gminnym przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

 
§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XIV/83/2003 z dnia 08 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

 
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.

 
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r.

Data publikacji: 09.06.2011 12:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta