Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 13:04

Projekt uchwały

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

PROJEKT

Uchwała Nr…./……….
Rady Gminy Michałowice
z dnia……………………
 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Michałowice, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Projekt
 

Załącznik do Uchwały Nr ../../

 Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………...
 
§ 1
 
Postanowienia ogólne
 

1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na terenie Gminy Michałowice na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Osoby wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

3. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 
§ 2
 
Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Powołanie członków zespołu interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Michałowice na podstawie zawieranego porozumienia o współpracy w zespole.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 zawierane jest między Wójtem a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu. Wniosek o zawarcie porozumienia kierowany jest do przedstawicieli:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia,
  • organizacji pozarządowych,

3. W skład zespołu wchodzą kuratorzy sądowi.

4. W skład zespołu mogą również wchodzić także inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy o ile zostanie podpisane porozumienie o którym mowa w ust.1.

5. Termin pierwszego posiedzenia zespołu wyznacza Wójt w zarządzeniu, o którym mowa w ust.1.

 
§ 3
 
Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Członków zespołu interdyscyplinarnego odwołuje Wójt.

2. Odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego następuje z chwilą:

·        zmiany miejsca zatrudnienia,

·        naruszenia zasad współpracy,

·        naruszenia zasady zaufania poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań,

·        nierealizowania zadań zespołu,

·        złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka zespołu lub tez przez podmiot wchodzący w skład zespołu interdyscyplinarnego.

 
§ 4
 
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, wybierany z pośród członków na pierwszym posiedzeniu zespołu.

2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

·        diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

·        podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

·        inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

·        rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

·        inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Przewodniczący zespołu może na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zaprosić również osoby niebędące jego członkami pod warunkiem, że posiedzenie nie dotyczy indywidualnych przypadków.

6. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego (zał. Nr 1) może złożyć każda instytucja działająca na terenie Gminy Michałowice na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z podaniem tematu posiedzenia, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela, będącego członkiem zespołu.

7. Wniosek, o którym mowa w ust.6 składa się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

8. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego analizując treść wniosku zwołuje posiedzenie zespołu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacjach nagłych posiedzenie odbywa się w trybie natychmiastowym.

9. Przewodniczący zespołu kontaktuje się z członkami zespołu telefonicznie, bądź za pośrednictwem korespondencji (pisemnej bądź mailowej).

10. Miejscem spotkań zespołu interdyscyplinarnego jest siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bądź siedziba wskazana przez przewodniczącego zespołu.

11. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

12. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu z pośród członków zespołu, przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład zespołu, a także innych podmiotów w zależności od potrzeb.

13. Do zadań grup roboczych należy:

·        opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

·        monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

·        dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

14. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez członków zespołu lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

15. Pracami grupy roboczej kieruje koordynator wskazany przez Przewodniczącego Zespołu.

16. Koordynator składa sprawozdania z podjętych działań i efektów Przewodniczącemu Zespołu.

17. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub członkowie grupy roboczej odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań są w obowiązku dokumentować podejmowane działania.

18. Ze spotkań zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności.

19. Decyzje w ramach zespołu i grup roboczych podejmowane są w drodze konsensusu.

20. Przewodniczący Zespołu do dnia 31 marca każdego roku składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z działalności zespołu.

 
§ 5
 
Postanowienia końcowe

1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zgodnie z art. 9c ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaranie, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.

3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych z art. 9c ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań w ramach zespołów. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym lub w grupach roboczych.

4. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i zespołów roboczych z art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przed przystąpieniem do czynności składają oświadczenie o treści: „ Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnianie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.

 


 

Załącznik nr 1  

Wniosek

o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej

 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej .........................................................................

 

Nazwa instytucji zgłaszającej ...................................................................................

 

Proponowany temat / problem

Krótki opis problemu:
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
 
 

Sugerowany skład podmiotów, które zdaniem zgłaszającego powinny znaleźć się w zespole/grupie roboczej

1. .............................................................................................

2. .............................................................................................

3. .............................................................................................

4. .............................................................................................

5. .............................................................................................

 
 
                                                           ................................................

                                                          podpis osoby zgłaszającej

data ………….

Data publikacji: 09.06.2011 13:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta