Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 13:38

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

 PROJEKT

Uchwała Nr      /      / 2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia
 

w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Michałowice na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 6 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Uchwala się Aktualizację planu gospodarki odpadami dla gminy Michałowice na lata 
2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 –2017, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki

Data publikacji: 09.06.2011 13:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta