Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 12:35

Projekt uchwały

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.

 projekt

Uchwała Nr      /2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia ...................................................... 2011 r.
 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwała co następuje:

 
§ 1.

Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Michałowice mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Michałowice na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3.

 
§ 2.

1.       Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Michałowice w kwocie 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, będące mieszkańcem gminy,

2.       Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, będące mieszkańcem gminy.

 
§ 3.

1.       Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie Gminy Michałowice żłobki lub kluby dziecięce, składają Wójtowi Gminy Michałowice nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający:

1)         nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2)         miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

3)         liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

4)         nazwę i numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

2.       Wzór wniosku określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

3.       Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4.       Podmioty określone w ust. 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Michałowice o zmianach danych zawartych we wniosku.

 
§ 4.

1.       Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, na rachunek wskazany we wniosku – w terminie do 25 dnia następnego miesiąca.

2.       Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa Wójtowi Gminy Michałowice informację z wnioskiem o wypłatę miesięcznej transzy wraz z listą obecności dzieci – w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

3.       Dotacja będzie pomniejszana o 1/20 część za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

4.       Wzór informacji określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

5.       Transza dotacji za grudzień przekazywana będzie wraz z transzą dotacji za listopad z zastrzeżeniem, że informację z wnioskiem o wypłatę miesięcznej transzy wraz z listą obecności dzieci podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa w terminie do 20 grudnia.

 
§ 4.

Zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają odrębne przepisy.

 
§ 5.

Wnioski o dotację w 2011 r. podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą złożyć nie później niż do 30 dnia po wejściu uchwały w życie.

 
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 7.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
§ 8.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 września 2011 r.

Data publikacji: 09.06.2011 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 37
Autor: Dariusz Ruta