Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 12:55

Projekt uchwały

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice

 PROJEKT

Uchwała Nr  ................... / 2011

Rady Gminy Michałowice
z dnia .............. / 2011
 

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności części nieruchomości gruntowych uregulowanych w KW nr WA1P/00011379/4, po geodezyjnym ich wydzieleniu z działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś w celu utworzenia ciągu pieszo-jezdnego, umożliwiającego przejście i przejazd od ul. Długiej w obrębie ew. Granica do ul. Głównej w obrębie ew. Nowa Wieś.

 
§2

Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości będą dochody własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabyte nieruchomości gruntowe opisane w §1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 09.06.2011 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta