Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 12:31

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
projekt
Uchwała Nr ........./........./2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia ........................................... 2011 r.
 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwała co następuje:

 
§ 1.

Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 09.06.2011 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta